Hvordan bli en godkjent opplæringsbedrift?

Godkjenning som lærebedrift forutsetter at to forhold blir ivaretatt:

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-01-24T14:25:04.0000000Z

 1. at bedriften har relevante arbeidsoppgaver som grunnlag for opplæring i samsvar med målene i læreplanen.
 2. at bedriften har en faglig leder som ivaretar bedriftens opplæringsansvar i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven § 4-3.

Søknaden om å bli godkjent opplæringsbedrift sender du til din fylkeskommune eller alternativt ta kontakt med ditt opplæringskontor.

I forbindelse med kvalitetsløftet ble det vedtatt at alle lærebedrifter må godkjennes på nytt i henhold til de krav som stilles til kompetanse hos opplæringsansvarlig (faglig leder) i bedriften, og bedriftens plan for opplæring.

 

Før bedriften tar inn en lærling bør du ha tenkt gjennom følgende:

 

 • Kan bedriften gi en opplæring som tilfredsstiller de kravene til innhold som fremgår av læreplanen?
 • Har bedriften kompetanse og ressurser til å følge opp lærlingene?
 • Er ansvaret for inntak, mottak og oppfølgning av lærlingen forankret i styret, ledelsen og arbeidsfellesskapet?
  • Det å ha lærlinger berører hele organisasjonen, og alle ansatte bør kunne forklare hvorfor bedriften har lærlinger. 
 • Det skal utarbeides en intern plan for opplæring av lærlingen. Kan bedriften svar på spørsmål som:
  • Hvor i bedriften skal lærlingen være til en hver tid?
  • Hvem skal være ansvarlig instruktør?
  • Når skal det gjennomføres halvårsundersøkelser? 
 • Når skal inntaket skje? Hvilke kriterier skal brukes ved utvelgelsen av hvem lærling en skal ansette?

Føler du at dette kanskje er for mye for bedriften, men fremdeles ønsker å ha en lærling? Da kan et opplæringskontor være en god løsning. Les mer om opplæringskontor her.

 

 

Det er mange fordeler med å bli en opplæringsbedrift. Blant annet fordi lærlingen kan: 

 

 • bidrar til økt lønnsomhet for bedriften
 • læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset bedriftens behov
 • ansettes etter endt læretid uten ekstra kostnader
 • bidrar til å styrke bedriftens omdømme
 • bidrar til å styrke bransjens fremtid og konkurranseevne


 

FYLKESKOMMUNEN - FAGOPPLÆRING

Det er fylkeskommunen som har ansvar for tilbud og organisering av videregående opplæring, inkludert fagopplæring i bedrift.

 

Oppgavene og ansvaret omfatter å:

 

 • vurdere og godkjenne lærebedrifter, opplæringskontor og opplæringsringer
 • vurdere og godkjenne lære- og opplæringskontrakter
 • veilede og følge opp lærebedrifter
 • tilby etterutdanning til dem som driver fagopplæring i lærebedrifter
 • formidle elever til læreplass i bedrifter
 • utbetale tilskudd til lærebedriftene
 • oppnevne prøvenemnder
 • gi tilbud om opplæring til lærlinger og lærekandidater som ikke kan få opplæring i en lærebedrift
 • godkjenne praksis for praksiskandidater
 • innhente og gjennomgå årlige rapporter fra lærebedriftene

En oversikt over fagopplæringskontorene i fylkene finner du her.


 

FAGLIG LEDER

Alle opplæringsbedrifter er pliktige til å ha en faglig kvalifisert leder som er ansvarlig for opplæringen i bedriften.

Faglig leder er den personen i bedriften som godkjenningen som lærebedrift er knyttet til.

Rolle

Det er faglig leder som underskriver lærekontrakten og er den i bedriften som har det overordnede ansvaret for at opplæringen blir gitt i hele læreplanen, og for at lærlingen får den oppfølgningen han eller hun har krav på. I små bedrifter kan faglig leder og veileder/instruktør være en og samme person.

Faglig leder er ansvarlig for å følge opp:

 • Forventningssamtalen: Sørge for å avklare forventninger med en gang lærlingen begynner i bedriften.
 • Ansvar for egen læring: Gi lærlingen ansvar for egen utvikling både på papir og i arbeid.
 • Målene i læreplanen: Gjennomgå planen for opplæring og vise hvordan lærlingen skal nå disse.
 • Omflytting: Dersom lærlingen må flytte til en annen avdeling/bedrift, er det viktig å forberede han/henne på dette.

Den som er faglig leder representerer bedriften i alle forhold vedrørende fagopplæringen.

I forbindelse med kvalitetsløftet ble det vedtatt at alle lærebedrifter må godkjennes på nytt i henhold til de krav som stilles til kompetanse hos opplæringsansvarlig i bedriften, og bedriftens plan for opplæring.


 

INSTRUKTØR / VEILEDER

I mindre bedrifter vil instruktør og faglig leder ofte være samme person.

 

Instruktørens/veileders oppgaver er blant annet:

 • sette seg inn i og gi opplæring i henhold til læreplanen
 • være tilgjengelig for lærlingen
 • instruere og veilede i det daglige arbeidet
 • gi tilbakemeldinger på faglig og personlig utvikling
 • være bindeledd mellom lærling og faglig leder

Instruktør/veileder skal:

 • Sikre opplæring i henhold til læreplanverket og interne planer
 • Sikre varierte arbeidsoppgaver, utfordringer og ansvar for lærlingen
 • Veilede og støtte
 • Motivere til medvirkning, innsats og læring
 • Gi jevnlige og systematiske tilbakemeldinger
 • Gjennomføre halvårlige samtaler
 • Gjennomføre halvårsvurdering uten karakter
 • Melde avvik til faglig leder
 • Legge til rette for sikkerhet, trivsel og læringsmiljø


 

Tilbake
ANNET INNHOLD