Innhold

Visjon

Vi skal skape en bedre hverdag for våre medlemmer

Formål

NFVBs oppdrag er å sikre medlemmene politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemsfordelerNorske frisør- og velværebedrifter, NFVB

NFVB skal være den største arbeidsgiverorganisasjonen i frisør- og velværebransjen.

NFVB er dannet av og for medlemmene. NFVBs oppdrag er å sikre medlemmene politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemsfordeler.


NFVBs arbeidsområder
 • - Nærings- og arbeidslivspolitikk
 • - Kompetansepolitikk
 • - Medlemstjenester og produkter
 • - Organisasjonsutvikling
NFVBs løfter
 • - NFVB skal være en sterk medspiller
 • - NFVB skal være i sentrum av utviklingen
 • - NFVB lover at det skal lønne seg å være medlem
 • - NFVB skal være en tidsaktuell bransjeorganisasjon
Medlemsfordeler

Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikring, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Bli bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i NFVB/NHO Service og Handel.

Les mer om medlemsfordelene her


Forsikring

NFVB Forsikring kan tilby medlemmer av NFVB gunstige avtaler på forsikringer, garantier og pensjon. Avtalene er spesielt fremforhandlet for medlemsbedrifter i NFVB. For mer informasjon og innmelding klikk herDagens bransje

Frisør- og velværebransjen er i dag en bransje i betydelig endring. Bedriftene har stort behov for å kunne utvikle og omstille seg for fortsatt å kunne drive lønnsomt. Fagpersonene våre må kunne håndtere stadig mer krevende kunder, som ofte ønsker individuelle løsninger til lav pris. Myndighetene må sikre rettferdig konkurranse gjennom tydelige og transparente rammebetingelser og systematisk tilsyn av at disse overholdes av alle.

FORRETNINGSMODELLER

Nye forretningsmodeller utfordrer de rammene den etablerte bransjen forholder seg til. Noen av disse modellene bygger på å omgå kostnader bransjen er pålagt. Det resulterer i ulike konkurransevilkår og skal bekjempes. Andre forretningsmodeller byr på nyutvikling innen fag og kundetilbud, kommunikasjon og teknologi. Disse modellene utvikler bransjen og skal dyrkes! NFVB ønsker å bidra til at kunnskap og erfaringer deles og kommer alle medlemmer til gode.

FUNN FRA OMDØMMEUNDERSØKELSEN FOR FRISØRER (2017), NORGE TOTALT I PROSENT
 • 63 % benytter hovedsakelig samme frisør,
 • 19 % benytter hovedsakelig samme frisørsalong, men varierer frisør,
 • 18 % benytter ulike frisørsalonger og frisører
 • 50 % mener muligheter for personlig og faglig utvikling i jobben er bra
 • 41 % mener mulighetene for etter- og videreutdanning er svært/ganske bra
 • 62 % er positive til frisørenes psyko-sosiale arbeidsmiljø
 • 70 % er positive til frisørenes fysiske arbeidsmiljø mht. lokaler, lys og plass
 • 56 % er positive til frisørenes fysiske arbeidsmiljø mht. ergometrisk tilpasning av arbeidsplassen
 • 51 % er positive til frisørenes fysiske arbeidsmiljø mht. helse, miljø og sikkerhet ved bruk av produkter
 • 57 % mener frisørenes faglige kompetanse er bra
 • 27 % mener frisørenes lønn er dårlig, 27% mener det er bra
 • 61 % mener frisørenes motivasjon for å gjøre en god jobb er høy


ORGANISASJONSFORM

Stolleie og stolutleie er en organisasjonsform som vokser. At flere nå ikke ønsker den tradisjonelle arbeidsgiver/arbeidstagerorganiseringen byr på nye utfordringer, både for aktørene og NFVB. Aktørene, både på utleie- og leietagersiden, må sikre seg arbeidsforhold der lønnsom drift er mulig, skatter og avgifter betales, pensjon og forsikringer er ivaretatt, HMS-krav etterfølges og der sykepenger og trygd er berettiget hvis noe skulle skje. NFVBs rolle her blir å tilrettelegge for seriøse forhold gjennom kontrakthjelp, enkle pensjons- og forsikringspakker og rådgivning innen forretningsdrift.

REKRUTTERING

Bransjen trenger et stabilt tilsig av dyktige og motiverte fagfolk! Vi trenger at de rette talentene tar utdanning innen fagene, og at de ønsker å bli i bransjen. Medlemmene våre tar et ekstraordinært samfunnsansvar for opplæring gjennom lærlingeordningen, og det skal vi fortsette med. Men vi må sikre at kandidatene som ender opp som lærlinger er de som virkelig ønsker å gå inn i våre estetiske og kreative håndverksyrker, og bli der!

 • 86 % er positive til frisørenes arbeidsinnsats og produktivitet
 • 73 % mener frisørenes serviceinnstilling er bra
 • 45 % er positive til bransjens seriøsitet/ ryddighet når det gjelder bruk av svart arbeid
 • 47 % er positive til bransjens tilpasning til den digitale verden i forbindelse med booking og betalingsløsninger
 • 41 % mener frisørbransjens omdømme er bra, 10% mener det er dårlig
 • 35 % mener prisen er litt over forventet, 6 % at den er litt under forventet. 38 % mener prisen står i forhold til tjenesten
 • 71 % av menn mener 400 kroner er den absolutt øvre grense for en klipp, 73 % av kvinner mener at dette er 500 kroner
 • 70 % mener det er viktig at det er enkelt å bestille time (i salong, på telefon eller på nett)
 • 56 % mener det er viktig at man kan gå til en fast frisør
 • 58 % mener det er viktig at frisørene har fagbrev.
 • 66 % mener det er viktig at prisen er konkurransedyktig
 • 50 % mener det er viktig at ansatte regelmessig får oppdatert kunnskap om klippe, farging, annet
 • 63 % mener det ikke er viktig at det er god balanse med hensyn til kjønn blant ansatte.
 • 59 % mener det er mindre viktig at det er god balanse med hensyn til alder blant ansatte


FAGKOMPETANSE

Fagpersonene møter i dag kunder som er velinformerte, prisog kvalitetsbevisste. Å kunne forsvare en pris som gir nødvendig margin er krevende, men nødvendig. Håndverkene må fortsatt utvikles både i dybden og bredden, og merkantile læringsmål må styrkes i yrkesfagutdannelsen. For personer som har ambisjoner om studiebasert fordypning i fag eller ledelse, trenger vi å etablere høyere yrkesutdanning på fagskolenivå.

STATUS

«Alle» snakker nå om yrkesfaglig utdannelse, og NHOs kompetansebarometer viser med all tydelighet at det er de yrkesfaglige kandidatene som er og vil være mest etterspurt av arbeidsgivere i årene fremover. Allikevel oppleves status på yrkesutdannelsen lavere enn status på akademiske utdannelser.

I våre bransjer er det tre hovedstrategier vi kan følge for å bygge status; Vi må fremme kreativiteten og det store mulighetsrommet for personlig utvikling som ligger i yrkene våre, vi må sørge for en transparent og skikkelig bransje som tar samfunnsansvar og leverer kvalitet og trygghet, og vi må bygge omdømme som attraktive bransjer med utviklende og selvrealiserende yrkesmuligheter for de rette talentene.

 • 76 % mener det er viktig at salongen og ansatte har god hygiene.
 • 66 % mener at det er viktig at virksomheten er seriøs når det gjelder ansattes arbeidsforhold.
 • 19 % har benyttet en frisør/salong en eller flere ganger hvor de har hatt mistanke om at de ansatte ikke har hatt fagbrev.
 • 13 % har en eller flere ganger benyttet en frisør/ frisørsalong hvor de har reagert på manglende hygiene.
 • 46 % av kvinner anser at vask av håret er et nødvendig hygienekrav, mens 34 % av menn mener dette
 • 7 % av landets kvinner oppgir at de har benyttet en frisør/frisørsalong hvor prisen for tjenesten har vært så lav at de har hatt en mistanke om ulovlig drift, 18 % av menn hatt en slik mistanke


Kjernevirksomhet

Politisk påvirkning • Strategisk kommunikasjon • Medlemsfordeler
Kompetansepolitikk • Nærings- og arbeidslivspolitikk
Tariff og lønn • Samfunnsansvar og kommunikasjon
Medlemsservice og organisasjon


POLITISK PÅVIRKNING

Utvikling av konkurransepolitikk, næringspolitikk, utdanningspolitikk, arbeidspolitikk, tariff og HMS, for gode og forutsigbare rammer for våre medlemmer og bransjen.

STRATEGISK KOMMUNIK ASJON

Utvikling og formidling av relevant og verdiøkende informasjon og inspirerende innhold, for kunnskapsspredning og omdømmebygging for bransjene og fagene. Utvikle og formidle attraktivt innhold eksternt med mål om å rekruttere og beholde de rette talentene til fagene.

MEDLEMSFORDELER

Utvikle og tilby relevante, kostnadseffektive og lønnsomme fordeler ved medlemskapet i NFVB. Tilby juridisk bistand innen arbeids- og næringsrettslige spørsmål. Utvikle og besørge “stateof- the-art” arrangementer for bransjen. Fasilitere møteplasser mellom bransjeaktører og relevante politikk- og næringslivsmiljøer lokalt, regionalt og nasjonalt. Arrangere og/eller koordinere omdømme- og kompetansebyggende konkurranser regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å fremme talentutvikling og rekruttering.

KOMPETANSEPOLITIKK

Frisør og velværebransjen skal være en attraktiv bransje for ungdom som søker seg til kreative og sosiale yrker.

Fagopplæringen skal utvikles og kompetansekravene tilpasses kundenes og bedriftenes behov. Tilstrekkelig pågang av riktige talenter inn i fagene, videreutdannings- og karrieremuligheter gjennom et helt arbeidsliv.

Utvikle moduler for høyere yrkesfaglig utdanning for de som ønsker fordypning og videre utvikling innen fag, ledelse og forretningsdrift.


NÆRINGS- OG ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Frisør- og velværebransjen skal være en seriøs og attraktiv bransje med rettferdige rammevilkår der bedriftene følger lover og regler, er lønnsomme og profesjonelle.

Bransjen skal ha en bransjestandard som blant annet regulerer kvalitet, samfunnsansvar, likestilling, bærekraft og lovlighet. NFVB skal etablere et system for NFVB-autorisasjon av bedrifter basert på denne bransjestandarden.

Frisør og velværebransjen skal etablere gode ordninger rundt «utenforskapet» der bransjen selv tar ansvar for integrering og regulering gjennom etablering av konseptet «Integrering starter i Bedrift» . Konseptet skal sikre ønsket tilfang av faglig kompetanse, og bidra til bedret effekt av offentlige midler.

Vi skal jobbe for å fjerne arbeidsgiveravgift på lærlinger og å øke lærlingtilskuddet til å tilsvare full studieplass, også for voksne lærlinger. Bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende ved sykdom, svangerskap, arbeidsledighet.

Bransjen skal samarbeide med myndighetene i kampen mot svart arbeid, sosial dumping, ulovlig drift og konkurransevridende aktivitet.

TARIFF OG LØNN

Som arbeidsplass skal frisør- og velværebransjen være fleksibel og inkluderende med konkurransedyktig lønnsnivå. Hudpleiere inkluderes i tariffavtalen. NFVB skal tilby råd og opplæring (kursing) i hvordan oppnå tilfredsstillende produktivitet og lønnsomhet.

Lønns- og personalkostnader må være tilpasset arbeidsintensive bedrifter for å sikre nødvendig lønnsomhet. Vi skal jobbe for å minske sykefraværet i bransjen, og unngå økte arbeidsgiverkostnader ved sykefravær. Personalkostnader i prosent av omsetning må ikke overstige nivået som muliggjør lønnsomhet i virksomheten. NFVB skal tilby råd og opplæring til medlemmene for å håndtere dette. Vi ønsker AFP allmenngjort eller fjernet. Vi skal tilby juridisk holdbare kontrakter mellom utleiere og leietagere av stoler og kabinetter.

Hvordan?

Gjennom målrettet å jobbe frem relevante og bærekraftige løsninger innen politikk, kompetanse, konkurranse og strategisk kommunikasjon

FORUTSETNINGER FOR Å KUNNE LYKKES
 • En stor og sterk organisasjon med økonomi og ressurser til å utvikle, påvirke og implementere
 • En kompetent og effektiv organisasjon som står samlet i implementeringen av strategien
 • En tydelig stemme som setter dagsordenen
STRATEGISKE HOVEDPILARER
 • Utdanning og kompetanse
 • Verving og medlemspleie
 • Omdømmebygging

Mål

Størrelse • HMS • Utdannelse og kompetanse • Organisasjon • Konkurransekraft • Omdømme • Attraktivitet


SAMFUNNSANSVAR OG KOMMUNIKASJON

NFVB skal sette dagsorden i frisør- og velværebransjen, og være talerør for en samlet næring. Vi skal inspirere for rekruttering til fagene. Vi skal bygge omdømme internt og eksternt for å bygge yrkesfaglig stolthet og motivasjon til videre utvikling. NFVB skal være den fortrukne og mest troverdige kilden til informasjon om bransjen og faget. Vi skal ha beredskap på alle former for henvendelser fra ulike myndigheter og media. NFVB skal jobbe proaktivt mot pressen og initiere relevante saker i media. NFVB skal sørge for representasjon i miljøer der relevant poltikk utvikles og besluttes.

MEDLEMSSERVICE

NFVB skal fremstå med troverdighet, vennlighet og profesjonalitet i alle ledd i organisasjonen. Vi skal tilby differensierte medlemspakker og -kontingenter. Medlemskap i NFVB skal lønne seg, kvalitetsmessig, innholdsmessig og økonomisk.

NFVBs kommunikasjonsplattform med relevant innholdsformidling skal gjør en positiv forskjell i hverdagen for våre medlemmer. Vi skal lage møteplasser for faglig utvikling, inspirasjon, fest og kulturbygging.

ORGANISASJON

NFVB skal være den største og mest betydningsfulle arbeidsgiverorganisasjonen i frisør- og velværebransjen.

Styret, administrasjonen, fylkeskontakter, laug og aktive medlemmer skal ta ansvar for implementering av strategien og være gode ambassadører for bransjene og forbundet. Alle ledd i organisasjonen skal knyttes tettere sammen og aktivt bistå i måloppnåelse. Forbundet skal være representert i organisasjoner der beslutninger som påvirker våre medlemmer tas.

NFVB skal ha en arbeidsdeling med sin landsforening, i NHO Sentralt og NHOs regionskontor som effektiviserer arbeidet og optimaliserer resultatene.


Hva skal vi gjøre?

Differensiere • Inkludere • Utvikle • Synliggjøre • Jobbe for • Etablere • Allmenngjøre • Skape


HOVEDSTRATEGIER
MEDLEMMER

DIFFERENSIERE medlemskap på størrelse og organisasjonsform

PRIORITERE HUDPLEIEBEDRIFTER gjennom utvikling av tilpassede medlemspakker og aktiv verving

INKLUDERE ENKELTPERSONSFORETAK (ENK) uten arbeidsgiveransvar i medlemsuniverset, med tilhørende kontingent og tilpassede medlemstjenester. Jobbe for at ENK etablerer seg som AS

SIKRE RETTFERDIGE, like og transparente konkurransevilkår for alle aktører i bransjen

KVALITET OG BRANSJESTANDARD

UTVIKLE EN BRANSJESTANDARD og implementere denne ved hjelp av kompetanseheving og kvalifisering, forenklende verktøy og strategisk kommunikasjon

BYGGE BRANSJENS samlede kvalitet og kompetanse gjennom formidling av innsikt, kursing og tilrettelegging av relevant kunnskapsdeling

UTVIKLE OG IMPLEMENTERE NFVB-autorisasjon av bedrifter og NFVB-sertifisering av fagutøvere

SYNLIGGJØRE medlemmenes samfunnsbidrag

SYNLIGGJØRE medlemmenes bidrag til klima og bærekraft

UTDANNING OG KOMPETANSE

ETABLERE FAGBREV innen hudpleie

ETABLERE MULIGHET FOR spesialisering innen disipliner som del av Svennebrevet (f.eks. Svennebrev med fordypning i maskuline teknikker)

FÅ YRKESFAGUTDANNELSEN til frisør og hudpleie inn på rett nivå i NKR (Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring)

UTVIKLE MODULER for høyere yrkesfaglig utdanning innen frisørfaget og hudpleiefaget. Faglig fordypning, merkantil- og ledelsesmoduler.

UTVIKLE MODULER for høyere yrkesfaglig utdanning som «opplæringsansvarlig» med fag som didaktikk, pedagogikk og psykologi

UTVIKLE MODULER for høyere yrkesfaglig utdanning som «integreringsansvarlig» med fag som pedagogikk, arbeidsrett og likestillingslovgivning

FORANKRE tittelhierarki der frisørtittelen, hudpleiertittelen og spesialisttitler får sin naturlige plass i NKR og der krav til læringsutbytte «beskytter» tittelen

JOBBE FOR at relevant og tilstrekkelig realkompetanse anerkjennes som grunnlag for høyere yrkesfaglig utdanning

OPPNÅ AKSEPT FOR at Mesterbrevutdanningen går inn i NKR på nivå med Bachelor («Yrkesbachelor»)

TARIFF OG LØNN

BIDRA TIL økt lønnsomhet i bransjen gjennom å forhandle frem lønns- og pensjonskostnader tilpasset arbeidsintensive bedrifter

SIKRE et trygt og seriøst arbeidsliv for de ansatte gjennom implementering av en Bransjestandard og et Risikovurderingsverktøy. AFP-ordningen som en del av OTP eller avvikle den

SIKRE konkurransedyktig lønnsnivå i bransjen

TILBY MEDLEMMENE råd om anbefalte lønnssystem gjennom opplæring (kursing) og anbefalte, generiske modeller.

SIKRE full dekning av lærlingkostnadene for bedriftene

KOMMUNIKASJON

UTVIKLE, eie og drifte en strategisk kommunikasjonsplattform

SKAPE omdømmebyggende møteplasser

BENYTTE konkurranser som rekrutteringstiltak

FASILITERE norsk deltagelse på relevante internasjonale arenaer

AKTIV DIALOG med relevante myndigheter, utvikle politiske og næringsmessige nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt

SAMFUNNSANSVAR

TA EN AKTIV POSISJON i integreringsarbeidet gjennom programmet «Integrering starter i Bedrift»

INITIERE en stipendordning for et begrenset antall mindreårige asylsøkere for fagutdannelse i våre fag

UTVIKLE OG TILGJENGELIGGJØRE verktøy for beregning og synliggjøring av medlemmenes samfunnsbidrag, både økonomisk og relatert til bærekraft

SYNLIGGJØRE bransjens psykososiale betydning for enkeltmennesket og storsamfunnet