Nå blir det mulig med et bredt flertall for å beholde lovfesting av opplæringskontor.  Foto: Colourbox
Nå blir det mulig med et bredt flertall for å beholde lovfesting av opplæringskontor. Foto: Colourbox

Opplæringskontorenes rolle sikret

Før påske la regjeringen fram forslag til ny opplæringslov. Utkastet skapte usikkerhet rundt opplæringskontorenes mulighet til å være part i lærekontrakten. NHO-fellesskapet har de siste ukene jobbet mye med saken, og nå har regjeringspartiene kommet med en tydeliggjøring av forslaget. Det går i retning av det NHO har ment hele tiden: Loven slår nå fast at Opplæringskontor fortsatt kan være part i lærekontrakten. 

- Dette er en god presisering av regjeringspartiene, og vi er glade for at de har lyttet til LO og NHO i denne saken. Å ivareta opplæringskontorene er spesielt viktig for små og mellomstore lærebedrifter, sier Rebekka Borsch, avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon i NHO.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2023-06-08T09:03:38.0000000Z

I en pressemelding datert 26.04.23 slår Arbeiderpartiet og Senterpartiet fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakt selv om de skal reguleres som et samarbeidsorgan. 

 

I forslaget til ny opplæringslov slås det fast at opplæringskontorene ikke lenger skal være regulert i loven som en lærebedrift, men som et samarbeidsorgan for lærebedrifter. Dette er for å rydde opp i ansvarsforholdene mellom fylkeskommunen, lærebedrifter og opplæringskontor for de lovpålagte oppgavene som skal sikre lærlingene formidling til læreplass og opplæring i lærebedrift. 

Enighet om fremtidens opplæringskontor 

 – Det er bred enighet om at loven må ryddes opp i. Både NHO og LO har ønsket seg en opprydning i loven rundt opplæringskontorene. Blant annet fordi dagens modell kan medføre fare for at lærlingtilskuddet ikke i tilstrekkelig grad kommer de som har læretid i bedrift til gode, og fordi dagens plikter og regler for lærebedrifter ikke passer opplæringskontorene, sier utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Elise Waagen.  

 – Vi er opptatt av at fokuset framover skal handle om hvordan vi kan styrke fag- og yrkesopplæringa i Norge og hvordan opplæringskontorene kan bidra på en god måte til dette, legger hun til.

 

Viser at trepartssamarbeidet fungerer 

NHO og LO er glad for at man gjennom den nye opplæringsloven nå får en tydelig rolleavklaring mellom fylkeskommunen, lærebedrifter og opplæringskontorer. 

 – Samtidig trygger vi opplæringskontorene som fortsatt part i lærekontrakten. Vi er og fornøyd med den gode dialogen med både Stortinget, Kunnskapsdepartementet og LO i prosessen, sier Rebekka Borsch, avdelingsdirektør Kompetanse og innovasjon i NHO. 

 – Opplæringsloven som kunnskapsministeren la fram før påske svarte godt på behovet for å gjøre loven tydeligere på oppgaver og ansvar mellom fylkeskommunen, opplæringskontorer og lærebedrifter, som er viktig for at alle lærlinger skal få best mulig opplæring.  Dette viser hvor godt trepartssamarbeidet med LO, NHO og regjeringen fungerer, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.  


Dagens finansieringsordning vil i tillegg videreføres med at tilskuddet kan gå direkte til opplæringskontorene.

Les mer: Bakgrunn for departementets vurdering 


 


Tilbake
ANNET INNHOLD