Viktig møteplass.  Landsmøtet er mye mer enn en generalforsamling. Det er en arena der engasjerte bransjefolk møtes for mange givende diskusjoner også utenfor selve landsmøteagendaen.
Viktig møteplass. Landsmøtet er mye mer enn en generalforsamling. Det er en arena der engasjerte bransjefolk møtes for mange givende diskusjoner også utenfor selve landsmøteagendaen.

NFVB Landsmøtet 2023: Utfordringer og optimisme

Årets landsmøte kunne oppsummere mange utfordringer for bransjen, men der NFVB samler sterke krefter for å jobbe med disse utfordringene. Det nyvalgte styret har også en ny og omfattende bransjeundersøkelse som utgangspunkt for sitt arbeid.

President Espen Sævold kunne ønske velkommen til engasjerte representanter fra medlemsbedrifter og laug.  Under fremleggelsen av styrets beretning for foregående landsmøteperiode tok han utgangspunkt i NFVBs visjon – Vi skal skape en bedre hverdag for våre medlemmer - som grunnleggende sjekkpunkt for styrets arbeid. 
Årsrapporten illustrerer godt NFVBs aktiviteter i perioden, med ekstra kommentarer på politikken, strategiprogrammet og kommunikasjonen. Presidenten konkluderer med at NFVB er styrket gjennom utfordringer, med spesiell henvisning til koronasituasjonen som også i denne landsmøteperioden har preget bransjen. 

Espen Sævold ble gjenvalgt som president for sin tredje – og siste – periode. 

I sin åpningstale tok NFVB-presidenten opp flere av de utfordringer som bransjen står ovenfor, som det paradokset at det både er overetablering og mangel på fagfolk. Mange av utfordringene henger tett sammen, som bransjens omdømme, inntjening og lønn, utviklingsmuligheter og rekruttering til faget.


Bransjeundersøkelsen 2023

Som bakgrunn for landsmøtets drøftelser og NFVBs generelle arbeid var det lagt inn en egen temadel med innlegg til bransje- og organisasjonsutvikling.  Hvert tiende år har NFVB stått for en stor bransjeundersøkelse, og i 2023 er det ti år siden forrige undersøkelse. Også denne gang har oppdraget gått til forskningsstiftelsen FAFO. De foreløpige resultater fra undersøkelsen ble presentert for landsmøtets delegater av Rolf Andersen fra FAFO med følgende overskrifter:

→ Om bedriftene

→ Arbeidskraftbehov

→ Stolutleie

→ Kjønnsbalanse

→ Tjenestepensjon

→ Hva bør NFVB prioritere i årene fremover?

Rolf Andersen fra FAFO presenterte den nye bransjeundersøkelsen. 

Landsmøtets vedtak

Landsmøtet hadde først og fremst lovendringssaker til behandling, bortsett fra forslag til ny instruks for valgkomiteen. Denne instruksen vil tydeliggjøre valgkomiteens arbeid og oppgaver, og landsmøtet vedtok forslaget ved akklamasjon.

Lovendringsforslag nr. 1 og 2 fra styret omhandlet reversering av vedtak om laugstilknytning gjort på landsmøtene i 2017 og 2019. Forslag 1 gjaldt laugenes tilknytning til NFVB (§2-3), mens forslag 2 gjaldt laugenes stemmetall og delegater (§5-5 b).

Motivasjon og bakgrunn for lovendringsforslagene var utførlig beskrevet i landsmøteheftet. Styremedlem Gunn Hege Skretting Sirevåg presenterte forslagene, som begge ble vedtatt ved akklamasjon.

Lovendringsforslag nr. 3 omhandlet ny modell for beregning av stemmer pr medlemsbedrift på landsmøtet og generalforsamlingen. NFVBs medlemsmasse har de siste 10 – 15 årene endret seg fra å bestå av et flertall enkeltbedrifter med én avdeling, til flere kjeder med flere avdelinger. Styret fremla et forslag der de mener det vil være mer riktig å beregne stemmer med utgangspunkt i størrelsen på medlemmets kontingent.  

Styremedlem Linn Veronika Hansen presenterte forslaget til ny stemmemodell, som også var gjengitt i landsmøteheftet. Ingen hadde spørsmål eller kommentarer til forslaget, og ved votering ble det ikke registrert noen stemmer imot, og forslaget ble vedtatt.


Nye planer og mål

Det avtroppende styret presenterte NFVBs planer for landsmøteperioden 2023-2025. Styremedlemmene Linn Veronika Hansen og Guri Andreassen presenterte forslaget etter å ha innledet med litt om status og styrets prioriteringer. Styremedlem Maj Hovde Krogdahl presenterte styrets forslag til budsjetter for 2023 og 2024. Det ble deretter åpnet for spørsmål. Ingen tok ordet. Planer og budsjetter skal ikke vedtas, og Landsmøtet tok disse til orientering.

Linn Veronika Hansen og Guri Andreassen fra Tromsø og Bodø presenterte NFVBs planer for kommende landsmøteperiode.

Kontingent og serviceavgift 2023 – 2025

NFVBs medlemskontingent skal speile aktivitetsnivået for forbundet. Det er et mål å holde kontingenten på et så lavt nivå som mulig, med det aktivitetsnivå som behøves for at NFVB skal kunne nå sine mål. 

Bransjen har utviklet seg mye, med flere av de aller minste medlemsbedriftene og flere av de aller største. Det betyr et behov for videreutvikling og revisjon av modellen for bedre å speile medlemsmassen, særlig gjelder det i bunn og topp av skalaen. I 2023 foreslår Styret at kontingenten i bunn og topp av skalaen revideres noe, slik at vi slår sammen de nederste trinnene i skalaen og utvider med noen nye nivåer i toppen av skalaen.  

Styremedlem Kai Håkon Ytredal presenterte forslaget. Det ble deretter åpnet for debatt før votering. Ved votering ble det ikke registrert noen stemmer imot, og forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Styret vil i perioden 2023-2025 gjøre en grundig gjennomgang av medlemsmasse og kontingenter, med mål om en transparent modell tilpasset dagens og fremtidens medlemsmasse, og som fremlegges Landsmøtet 2025 for vedtak. 


Valg av styre med varamedlemmer

Lederen av valgkomiteen, Linda Jørgensen, orienterte om komiteens arbeid og bakgrunn for sammensetting av kandidater. Kandidatene var presentert i landsmøteheftet, og de presenterte også seg selv på video. Det var ingen benkeforslag på andre kandidater.


Følgende ble valgt for perioden 2023 - 2025: 

President: Espen Sævold, Visit AS - Bergen

Visepresident: Aksel Reksten, På Håret AS - Sandvika

Styremedlem: Carina Dahl Aspeli, Hvil Vingene Dagspa AS - Hamar

Styremedlem: Gunn Hege S. Sirevåg, Frisørhjørnet Brusand AS - Brusand

Styremedlem: Guri Elisabeth Andreassen, Syvende Himmel AS - Bodø

Styremedlem: Julie Rismoen, Hairport Frisør AS - Lørenskog

Styremedlem: Lisa Fosseli Bjorvand, Barberer’n AS - Kristiansand

1.Varamedlem: Glenn Veiby, Raise Gruppen - Oslo

2.Varamedlem: Tara Nathalie Lyche, Lucky Frisør AS - Arendal

3.Varamedlem: Marianne Sletteng, Røa Hud - Oslo 

Det nyvalgte styret: Guri Elisabeth Andreassen, Gunn Hege S. Sirevåg, Lisa Fosseli Bjorvand, Carina Dahl Aspeli, Julie Rismoen, Espen Sævold, Marianne Sletteng, Tara Nathalie Lyche, Glenn Veiby og Aksel Reksten. 

 

Tilbake
ANNET INNHOLD