Foto; ColourBox
Foto; ColourBox

Tariffavtale for hudpleiebedrifter - Hva betyr det?

I denne artikkelen gir NHO Service og Handels arbeidslivsadvokater en innføring i hva det betyr å bli formelt bundet av tariffavtale for en hudpleiebedrift. De sier noe om fordelene med å bli en tariffbundet bedrift, men også kostandene forbundet med dette.

Hva er fordelene med tariffavtale?

Tariffavtale skaper trygge og forutsigbare rammer om hvilke regler som gjelder for arbeidstid, lønn, samarbeid m.m.  Slik forutsigbarhet vil som regel også føre til mer arbeidsro, mindre konflikt og uansatt klare rammer for håndtering av eventuell uenighet. Med en tariffavtale har arbeidsgiver mer fleksibilitet når det gjelder alternative arbeidstidsordninger. Tariffbundethet gir videre en effektiv og arbeidssparende lønnsdannelse for den enkelte bedrift, fordi lønn delvis forhandles sentralt.

Deltagelse i det organiserte arbeidsliv kan være positivt for omdømmet. En tariffbundet bedrift vil fremstå som en seriøs aktør fra et kundeperspektiv og en attraktiv arbeidsgiver for nye ansatte.


Hvilken tariffavtale gjelder for hudpleiebedrifter?

Det finnes foreløpig ingen egen tariffavtale for hudpleiebedrifter. På grunn av en del likhetstrekk med frisørbransjen, er løsningen inntil videre at Frisøroverenskomsten gjøres gjeldende for hudpleiebedrifter med noen få tilpasninger. Disse tilpasningen fremgår av en egen protokoll. I hovedsak handler tilpasningene om at bestemmelser om hjelpearbeidere og lærlinger i Frisøroverenskomsten ikke gjelder hudpleiebedrifter.


For hudpleiebedrifter er det videre kun to minstelønnssatser å forholde seg til:

i)  Ufaglærte: kr 165,50 per time (fra 21. april 2023)

ii) Ansatte med godkjent yrkeskompetanse: kr 182,50 per time (fra 21. april 2023)


Disse følger de til enhver tid gjeldende satsene i Frisøroverenskomsten for Frisører uten svennebrev og Frisører med svennebrev 0-2 år.

Dersom flere hudpleiebedrifter bindes av tariffavtale vil partene vurdere om det skal nedsettes et utvalg for å så på en felles tariffavtale for frisører og velværeansatte.


Hvordan opprettes tariffavtale?

For at Frisøroverenskomsten med tilpasninger kan gjøres gjeldende for hudpleiebedrifter, må disse vilkårene være oppfylt etter krav fra Fagforbundet:
i) hudpleiebedriften må være medlem i NFVB/NHO SH, og ii) minst 10 % av ansatte må være organisert i Fagforbundet (men minimum to ansatte).


Arbeidsgiver kan ikke fri seg fra tarifforpliktelsen, for eksempel ved å melde seg ut av NHO SH/NHO. Begrunnelsen for dette er at dersom vilkårene for tariffopprettelse er til stede, så vil tariffavtalen gjelde fra det tidspunktet kravet er mottatt. Deretter vil tariffavtalen gjelde helt til den utløper.


Det er viktig å kjenne til at også ansatte i uorganiserte hudpleiesalonger kan kreve tariffavtale og de vil dessuten ha rett til å streike for å få igjennom sitt krav. Dette vil salongen i så fall måtte håndtere på egen hånd, og uten bistand og støtte fra en arbeidsgiverforening.


Hva betyr det å bli tariffbundet?

Generelle konsekvenser

Når vilkårene for tariffopprettelse er til stede og denne er opprettet, gjelder tariffavtalens regler. Det betyr at de ansatte som er omfattet av tariffavtalen skal ha lønns- og arbeidsvilkår etter denne. Tariffavtalen må også praktiseres overfor uorganiserte ansatte. Det betyr at arbeidsgiver må praktiskere alle reglene i Frisøroverenskomsten med tilpasninger likt for alle ansatte i hudpleiebedriften – og uavhengig av om de er organisert eller ikke.


Økonomiske konsekvenser

Tariffbinding har noen økonomiske konsekvenser. Hvor store disse konsekvensene er beror på hva slags lønnsmodell arbeidsgiver har. Det er ikke uvanlig i både frisør- og hudpleiebransjen at Frisøroverenskomsten følges, selv om bedriften ikke er formelt bundet til tariff. 


I det følgende skal vi liste opp de mest sentrale økonomiske konsekvensene som følger med tariffavtale:

  • Kostnader til Fellesordningen og særlig AFP (Avtalefestet pensjon): Tariffbinding medfører plikt til å betale premie til (i) AFP-ordningen, (ii) OU-samordningen og (iii) sliteordningen. Det er særlig kostnader til AFP-ordningen som er av betydning. Slike kostnader utgjør 2,7 % (fra 2024) av lønn mellom 1 G og 7,1 G. AFP-premie betales for alle ansatte i bedriften, også de uorganiserte. Du kan lese mer om premie til Fellesordningen her.
  • Minstelønnssatser: Tariffbinding betyr at bedriften er forpliktet til minimum å lønne ansatte i tråd med minstelønnssatser i tariffen til enhver tid.
  • Ubekvemstillegg: Ansatte i tariffbundet bedrift har rett på ubekvemstillegg dersom de jobber etter kl. 19.00 på hverdager eller kl. 16.00 på lørdager. Per november 2022 utgjør ubekvemstillegget kr 40 per time.
  • Helligdagsgodtgjørelse: Tariffbinding gir ansatte rett på helligdagsgodtgjørelse. Denne godtgjørelsen baseres på gjennomsnittslønn de siste 12 månedene.
  • Høyere overtidstillegg: Overtidstilleggene er høyere i tariffavtalen enn i arbeidsmiljøloven.
  • Ulike korte velferdspermisjoner: På bestemte vilkår gir tariffavtalen ansatte rett til ulike velferdspermisjoner (lønnet).
  • Arbeidstid og ferie: Etter tariffavtalen er den ukentlige arbeidstiden i en fulltidsstilling 37,5 timer og ansatte har rett på 5 ukers ferie.

Lønnsforhandlinger

Frisøroverenskomsten revideres i sin helhet hvert partallsår og under det vi kaller "Hovedoppgjør". Da forhandler Fagforbundet og NHO SH, med deltagelse av utvalgte medlemsbedrifter, om alle elementer ved overenskomsten – også lønn. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan konflikten utløse streik. Det er bare tariffbundne bedrifter som kan tas ut i steik.


I oddetallsår forhandles det kun mellom LO og NHO om lønnssatsene i såkalte "Mellomoppgjør".


Hvert år skal den enkelte bedrift avholde lokale lønnsforhandlinger med tillitsvalgt og etter at det sentrale oppgjøret er vedtatt. Vi har en egen veileder som forklarer gangen i disse forhandlingene.


Har du spørsmål om tariffavtale?

Ta kontakt med advokatene i NHO Service og Handel på e-post (advokat@nhosh.no) eller telefon (47 68 73 84).

Tilbake
ANNET INNHOLD