Et samfunnsansvar. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. <br/>Kilde: fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
Et samfunnsansvar. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 
Kilde: fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Bærekraftig bedrift: Tips til tre steg for å komme i gang

Hvordan skal vi møte forventninger knyttet til miljø og samfunnsansvar i dagens moderne samfunn?

For å innfri de nye forventningene om miljøvennlige og fremtidsrettede brukeropplevelser, så må du forholde deg til bærekraft. Dette er forventet fra dine ansatte, kunder, leverandører og myndigheter. Å være bærekraftig på en riktig måte er en stor forretningsmulighet.  La oss derfor se på noen av mulighetene vi har med utgangspunkt i tre av FN s bærekraftsmål. 


Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid med rettferdig lønn. 

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Redusere avfallsmengden innen 2030 gjennom forebygging, reduksjon og gjenvinning.  Miljøvennlig forvaltning av kjemikaler og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, for å avgrense skadevirkningene mest mulig for folkehelsen og miljøet.  

Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene

Næringsliv, myndigheter og sivilsamfunnet må samarbeide med en målrettet innsats for å styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet for en bærekraftig utvikling. 

I dag er verden mer sammenkoblet enn noen gang, så bedre tilgang på teknologi og kunnskap er avgjørende for å dele ideer og stimulere til samarbeid både globalt og nasjonalt.


Innsats som monner

Vesentlighet er et viktig prinsipp i bærekraft. Det innebærer å finne ut hva som er mest mulig relevant for din virksomhet og dine interessenter, og hvordan ha størst mulig påvirkning. 

En anerkjent definisjon på bærekraftig utvikling ble lansert allerede i 1987. Da kom Brundtland-kommisjonen med rapporten ‹‹Vår felles framtid››. Der ble bærekraftig utvikling definert på følgende måte: ‹‹Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov››. Dette står seg fortsatt. Og det snakkes gjerne om de tre grunnpilarene i bærekraft, sosiale forhold, miljø og klima og økonomi.

Hvis leder sammen med de ansatte engasjerer seg i saker som ligger utenfor selve forretningsdriften, som økonomisk støtte til ideelle organisasjoner eller å gi 1 prosent av de ansattes tid til miljørelaterte prosjekter i lokalmiljøet, er det med på å skape kreativitet og samhold på arbeidsplassen og er kjempebra for omdømmet. 

Anstendig arbeid og samfunnsengasjement

Hvis virksomheten tar sitt samfunnsansvar ved å legge til rette for arbeidstakere og de unge i arbeidslivet med et anstendig arbeidsliv med rettferdig lønn, kommer det både salongen og samfunnet til gode. Anstendig arbeid innebærer at arbeidstakere har en meningsfylt og trygg arbeidsplass med ytringsfrihet og organisasjonsfrihet, samt like muligheter og sikkerhetsnett ved sykdom. 

I tillegg, hvis leder sammen med de ansatte engasjerer seg i saker som ligger utenfor selve forretningsdriften, som økonomisk støtte til ideelle organisasjoner eller å gi 1 prosent av de ansattes tid til miljørelaterte prosjekter i lokalmiljøet, er det med på å skape kreativitet og samhold på arbeidsplassen og er kjempebra for omdømmet. 

Denne type tiltak krever lite interne restruktureringer, og kan derfor lett bli sett på som ‹‹sminke››.  For å sikre at samfunnsengasjementet er troverdig er det smart å kartlegge hva de ansatte ivrer og brenner for, da det resulterer i ekte engasjement.

For de virksomheter som ønsker og har kapasitet til et større samfunnsoppdrag kan det være verdifullt med noe så trivelig som å gi sommerjobb til en ungdom, eller en arbeidsplass til en flyktning. Dette fremmer integrering og legger til rette for et mer bærekraftig velferdssamfunn. Alt dette til sammen er med på å øke trivsel og stimulere til økonomisk vekst.


Sortering og resirkulering av avfall

Ambisjonen må være at alt avfall vi skaper skal utnyttes og gjenbrukes som nye råvarer i et bærekraftig kretsløp. Det er spesielt nyttig å ha kjennskap til de avfallstypene som kan gjøre stor skade på mennesker, dyr og miljø, særlig plast og annen emballasje, samt farlig avfall. Disse avfallstypene må håndteres på en forsvarlig måte, både gjennom sortering og gjenvinning i egne anlegg for farlig avfall. Dette omfatter blant annet visse typer hårpleieprodukter som rester fra hårfarge og blekemidler, spraybokser, lim, sparepærer, batterier, maling og lakk. 

 - All lagring og oppbevaring av farlig avfall vi skaper skal være utilgjengelig for uvedkommende og oppbevares i eget lukket rom i egnede beholdere, gjerne låsbart og godt merket. Det er avfallsprodusenten sitt ansvar og oppfylle kravene, sier Renate Heder, fagsjef for farlig avfall i Norsk Gjenvinning.

Hun viser til forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) – kapittel 11. I tillegg opplyser Heder om at alt farlig avfall skal deklareres og leveres til godkjent mottak. Dersom det er mindre virksomheter kan man levere på kommunalt mottak inntil 1000 kg, men det skal alltid deklareres og det må betales gebyr for dette. Alle avfallsprodusenter som produserer mer enn 1 kg farlig avfall per år må levere inn minst 1 kg per år. 


Samarbeid med leverandører

Søk aktivt samarbeid og kunnskap hos aktuelle leverandører for å få hjelp og støtte til en mer bærekraftig forretningsmodell. Flere leverandører har allerede produksjon med etablerte mål om å styrke en bærekraftig forretningsdrift. Dette omfatter gjerne produkt og produsentansvar og miljømerking av produkter, men også resirkulering, transport og varelager, samt forbedret miljøteknologi. Bruk innkjøpsmakten og still spørsmål for å forsikre at produkter og frisørmøbler er produsert uten å skade miljø og mennesker, og i land hvor det er gode arbeidsforhold. Her må jeg legge til; Tenk gjerne sirkulær økonomi når innkjøp av salongutstyr planlegges og gjennomføres. I sirkulærøkonomi er prinsippet at hvis produktene eller komponentene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, så skal materialet kunne brukes som råvarer i ny produksjon i en kontinuerlig syklus.


Til å stole på!

Bærekraft har kommet for å bli og vil bli viktigere for kundenes og de ansattes valg i fremtiden. Dessuten vil både myndigheter og finansielle institusjoner vurdere virksomheter som er opptatt av bærekraft og viser samfunnsansvar som mer solide og til å stole på.

 

Tilbake
ANNET INNHOLD