- Som leder skal du bringe ut det beste i deg selv og dine medarbeidere. Du bør arbeide bevisst med å utvikle selvledelse hos dine medarbeidere, sier lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen.
- Som leder skal du bringe ut det beste i deg selv og dine medarbeidere. Du bør arbeide bevisst med å utvikle selvledelse hos dine medarbeidere, sier lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen.

Våg å ta lederrollen!

En viktig del av NFVB Lederprogram handler om å våge å ta plass som leder. For mange er dette en viktig modningsprosess som skyter fart gjennom lederutviklingen sammen med andre ledere. I denne artikkelen synliggjør lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen hvordan dere sammen kan utvikle selvledelse, slik at du som leder kan drive lederskap og ikke kun drive administrasjon.

Når du blir leder, faller det naturlig en del ekstra oppgaver ned på dine skuldre. Mange kjenner igjen at dette typisk er mye ekstra administrasjon som tar tid. De fleste fikser dette «...litt innimellom alt annet og gjerne på kveldstid». Hvor blir det av tiden til å coache, motivere, kjøre 1:1 oppfølging og gode personalmøter? 

Som leder gjør du lurt i å delegere, forvente ansvarlighet og eierskap til utvikling. Da bør du arbeide godt med å utvikle selvledelse hos dine medarbeidere. Dette er veien å gå for å ta lederrollen og få overskudd til å faktisk drive lederskap. 

Jeg vil her synliggjøre fem områder dere bør jobbe med på salongen/klinikken for å utvikle sterkere grad av selvledelse. Dette er områder vi også går i dybden på i lederprogrammet.


Fem områder for lederutvikling

Område #1: Personlige prestasjoner

Dette området handler om at medarbeidere er i stand til å sette seg egne mål og gjøre den innsatsen som skal til for å nå disse målene. Dette er noe dere kan forvente av hverandre.

Mål skaper energi og motivasjon, spesielt når medarbeideren setter sine egne. Du må gjerne utfordre som leder, men det er noe kraftfullt å sette sine egne mål for deretter nå de. Da er din rolle som leder å følge opp, støtte og utfordre på veien frem. 

Personlige prestasjoner handler også om å være bevisst sine verdier. Vær åpen med hverandre på hva som er viktig i jobbrollen, og forvent av hverandre at man tar personlig ansvar i å få dette innfridd i egen hverdag. Bli enige om noen felles verdier som skaper de riktige forventninger til hverandre. Om personlige verdier står i konflikt med fellesskapets verdier, er det de felles verdiene som bør veie tyngst. 

«I et team kan dere forvente av hverandre at dere både gir og søker tilbakemelding. Dette er en grunnleggende egenskap for å utvikle selvledelse» 

Område #2: Personlig endringskompetanse

Hvor flinke er dere til å gi hverandre tilbakemeldinger? Tilbakemeldinger er det viktigste verktøyet du har for å kunne utvikle bevissthet på hva som er bra og hva som er behov å forbedre. 

I et team kan dere forvente av hverandre at dere både gir og søker tilbakemelding. Dette er en grunnleggende egenskap for å utvikle selvledelse. Skap derfor et godt og trygt miljø for å gi og ta imot tilbakemeldinger. Ta hverandre i å være god og støtt hverandre der dere ser behov for endringer. Da bygger dere kontinuerlig en god endringskompetanse. Tilbakemelding skal ikke bare gå fra leder til medarbeider, men fra medarbeidere til ledere og mellom medarbeidere. 


Område #3: Personlig benchmarking

En fin måte å utvikle selvledelse på er å la seg inspirere av andre som er bedre enn deg. Som leder kan du legge til rette for det ved å trekke frem gode resultater og kunnskap hos hver enkelt medarbeider, og la dette få ta plass på for eksempel personalmøter. Vær nysgjerrig på hva dine kollegaer gjør for å få de gode resultatene. 

Du kan som leder forvente av dine medarbeidere at de er nysgjerrige og ydmyke for andre måter å gjøre ting på. Lær av beste praksis, og husk at bak enhver handling ligger det en måte å tenke på. Vær derfor nysgjerrig på hva man tenker og tror på om det man gjør for å få frem et godt resultat. 

Bare ta produktsalg som et eksempel. I enhver salong/klinikk er det ofte stor variasjon på dette fra medarbeider til medarbeider. Hvorfor er det slik? Noe vil du selvsagt finne i hva de beste konkret gjør og sier, men bak denne adferden har de en bestemt måte å tenke på. Om seg selv som fagperson, om kunden, om produktets naturlige del av behandlingen osv. 


Område #4: Personlige motivasjonsstrategier

Det å være bevisst hvordan du motiverer deg selv er en viktig del av det å utvikle selvledelse. Noen dager kan for enkelte være litt mer krevende enn andre dager. Er det akseptabelt å ta med seg dårlig energi og lite motivasjon inn i jobbhverdagen, i møte med kollegaer og kunder?  I min verden så er ikke det akseptabelt, og jeg opplever enkelte ledere kan slite litt med dette. Det tar mye oppmerksomhet, og det virker som at det skal være andres oppgave å motivere gjengangere av dårlig energi!  

Snakk om hvordan den enkelte klarer å motivere seg selv og ta ansvar for sitt eget følelsesregister. Hva skal vi bringe til bords av følelser til hverandre og kundene når vi kommer på jobb?


Område #5: Personlig omdømme

Hva slags etterlatt inntrykk ønsker du at andre skal sitte igjen med etter å ha møtt deg? Denne bevisstheten er en viktig del av selvledelse. Du må gjerne se på deg selv som en merkevare, om du vil eller ei, fordi du skaper inntrykk. Hva ønsker du å bli assosiert med? 

På et personalmøte kan dere gjerne dele med hverandre hva man ønsker å skape av inntrykk i sin måte å fremstå på. Og så kan jo teamet rundt bekrefte eller korrigere dette. Min erfaring er at ikke alle er bevisst hva de etterlater seg av inntrykk, og for noen kan de ha en «blindsone» på hva de faktisk blir assosiert med.  

«Når jeg tenker på deg, så tenker jeg på...» kan både være overraskende positivt og overraskende negativt for enkelte. Våg å snakke om dette slik at den enkelte kan forme sin fagekspertrolle mer og mer i retning av det ønskelige, både for individet selv og salongen/klinikken. 

 

Når dere arbeider med disse områdene sammen vil dere oppleve at den enkelte tar mer og mer eierskap til sin egen jobbhverdag, og du som leder trer mer og mer inn i lederrollen på en positiv måte. 

Lykke til!


Artikkelen står også på trykk i magasinet FRISØR nr. 2/2022

NFVB Lederprogram kull 5 sertifisert. Etter et halvår med kursing, coaching, trening og bruk av ny kunnskap i egen bedrift kunne deltakerne i NFVB Lederprogram Kull 5 avslutte med ledersertifisering 12. mai. Alle deltakerne presenterte sin utviklingsreise, fra første målsetting via dedikert jobbing til håndfaste resultat. NFVB gratulerer med fantastiske prestasjoner. 

Tilbake
ANNET INNHOLD