NFVB er et unikt nettverk av gode relasjoner.
NFVB er et unikt nettverk av gode relasjoner.

Det er din bedrift vi jobber for

Den 18. mars er det tid for NFVBs landskonferanse i Oslo. På agendaen er temaer som går rett inn i din bedrifts virksomhet. Kompetansekrav, standarder og konkurransedyktighet skal diskuteres. NFVBs medlemmer har gode muligheter til å påvirke bransjens fremtid.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2022-03-30T11:02:07.0000000Z

Fjorårets landsmøte bekreftet den strategien og handlingsplanen NFVB har jobbet etter siden 2017, og valgte et nytt styre som fremste ansvarlige for å gjennomføre og prioritere dette arbeidet. For det er et krevende arbeid å fordele ressurser på små og store oppgaver. Medlemsmassen har stor bredde og opplever hverdagen ganske forskjellig, og alle skal føle at NFVB er deres interesseorganisasjon. Derfor er det viktig at NFVB også er en møteplass for bedriftsledere i alle kategorier.

Det er tid for handling, og vi trenger deg!

De viktige samtalene

NFVB som organisasjon har en struktur som gjør at alle medlemmer har alle muligheter til å fremme sine saker, og samle ressurser som kan møte ønsker og behov. Det øverste organet i NFVB er Landsmøtet. Det er der de viktigste beslutningene og prioriteringene fattes. 

«I de år det ikke er landsmøte avholdes en landskonferanse. Landskonferansen drøfter aktuelle bransjesaker, og er en rådgivende forsamling for NFVBs organisasjon.» Dette er nedfelt i NFVBs vedtekter. Landskonferansen som arena har lange tradisjoner som et sted bransjepraten virkelig står i høysetet, både i og utenfor konferansesalen. Mange oppfatter det som veldig givende å treffe kolleger som er mer enn middels interessert i eget fag, bransje og bedrift.

NFVBs formål 

NFVB samler mange bedrifter som representerer bransjen, og viktigheten av å stå samlet ble for alle tydeliggjort da koronapandemien traff oss med full styrke. Når noen lurer på hvorfor man som bedriftseier skal være medlem av NFVB er det grunn til å vise til forbundets formålsparagraf. Det er ingen andre som med samme kraft jobber for bedriftenes interesser. 

§ 1–2 a)  NFVB skal ivareta og fremme felles bransjeinteresser for bedrifter innen områdene frisering, hudpleie, skjønnhet og velvære. NFVB vil representere bedriftene ovenfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig.

 

§ 1–2 b)  NFVB skal jobbe for godt omdømme og høy etisk standard i medlemsbedriftene og næringen.

 

 § 1–2 c)  NFVBs kompetansepolitikk skal bidra til at medlemmene får et riktig antall yrkesutøvere med riktig kompetanse.

 

 § 1–2 d) NFVBs næringspolitikk skal bidra til å opp­nå gode og forutsigbare rammebetingelser som sikrer lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemsbedriftene.

 

 § 1–2 e) NFVBs organisasjon skal være utformet og innrettet slik at den bidrar til å skape lokale fora og faglige nettverk for samarbeid, kompetanseutvikling og fornyelse i bransjen.

NFVBs styre landsmøteperioden 2021 – 2023, her fra styremøte sist sommer. Kai Ytredal, Linn Veronica Hansen, Karin Krigsvoll Stenersen, Gunn Hege S. Sirevåg, Guri Elisabeth Andreassen, Carina Dahl Aspeli, Lisa Fosseli Bjorvand, Perly Kopperstad, Maj Hovde Krogdahl og Espen Sævold. 

 

Det praktiske arbeidet

For å tydeliggjøre og visualisere hovedområdene NFVB jobber etter har man definert tre pilarer.  Innen hver av disse pilarene jobbes det med konkrete mål og oppgaver.

 

Pilar 1 er Kompetanse / utdanning. Her ligger kanskje den viktigste og mest fremtidsrettede målsettingen, nemlig at medlemmene får tilført kvalifiserte, motiverte og riktig antall arbeidstakere. Vi må jobbe for god rekruttering til skolene, og for at de som lærlinger opplever en fantastisk og fremtidsrettet bransje.​ NFVB jobber også for at hudpleiebransjen skal få fagbrev, og at bedriftene da er klare til å ta imot lærlinger​. Alle skal oppleve at faget og bransjen gir gode muligheter for utvikling gjennom hele karriereløpet, både innenfor faget og som leder. 

 

 Pilar 2 er Medlemsservice / verving. Vi trenger medlemmer som har god energi. NFVB utgjør et stort apparat, som i tett tilknytning til NHO skal bistå medlemmene med mange, gode medlemsfordeler. Profesjonalitet og seriøsitet i alt arbeid skal gi bedriftene trygghet i hverdagen. Våre medlemmer skal oppleve å være stolte og fornøyde. Et klart mål er å ha nærhet til medlemmene, og at vi har et unikt nettverk. Alle målsettinger trenger ressurser, og det jobbes også for å øke medlemsmassen blant frisør-, hudpleie- og andre velværebedrifter. ​

 

 Pilar 3 er Omdømme / rammebetingelser.  Denne pilaren er ganske sammensatt.  Et omdømme er resultatet av hvordan samfunnet oppfatter oss, mens rammebetingelsene definerer mange av våre muligheter til å skape de arbeidsplassene ønsker. NFVB har definert noen politiske prioriteringer, som vi må jobbe for at får fotfeste regionalt og​ nasjonalt.  Vi må bruke vårt eget bransjenettverk og samarbeid​ med NHO sentralt og i alle regioner i påvirkning av politikere og andre​ viktige interessenter. ​​

Engasjerte medlemmer

Både nåværende og forrige styre har utarbeidet en rekke prosjekter som svar på noen av de mål som ligger i NFVBs strategi, som igjen er et svar på forbundets formålsparagraf. Hvert prosjekt har vært satt opp med en egen prosjektgruppe som har jobbet frem både råd og konkrete tiltak. Vi beskriver her kort noe av dette arbeidet:

 

→ Svennebrev med fordypning.  

Områder er definert, samarbeid med fagfore- ningen og frisørlærerforbundet. Arbeid med fornyelser av svenneprøver til eksempelsam- ling starter opp i mars 2022. 

 

→ Fagbrev Hudpleie​.  

Søknad er sendt UDIR. Arbeid med bransjeaksept og tilrettelegging.​

 

→ Høyere yrkesfaglig utdanning.​ 

Gjennom Bransjeprogrammet utvikles det  tre nye moduler tilpasset frisørbransjen for oppstart høsten 2022 i samarbeid med​ Fagskolen Viken.​

 

→ Kompetansebygging for medlemmer. 

Et konkret resultat av dette er NFVB Lederprogram. Kull 6 starter opp i august. ​

 

→ Rekruttering til faget. 

Nytt prosjekt vil startes sammen med blant annet Frisørleverandørenes forening.  ​

 

→ Konkurranse som rekruttering. 

Nytt konkurranseutvalg er opprettet med nytt mandat. Nytt samarbeid med skoler under utvikling.  ​

 

→ Integrering starter i bedrift. 

Pilotprosjekt starter i Agder 2022-2024. Det tilrettelegges for å få ytterligere to fylker med i pilotprosjektet i løpet av 2022. ​

 

→ Medlemsfordeler/kontingent.​ 

Kontinuerlig gjennomgang, vurdering og videreutvikling.  ​

 

→ Medlemsservice og verving. ​ 

Utvikling av samarbeid med NHO, NHO Service og Handel og NHO Regionkontor, og ikke minst NFVBs regionapparat.​

 

 → Organisasjonsutvikling.

Ny regionstruktur med nytt mandat utviklet, med ansvarlige for hver pilar. Oppstart og videreutvikling 2022 – 2025.​

 

 → Autorisasjon for bedrifter. 

Konsept med kvalitetsområder er definert og under utarbeidelse. Trygg Salong etablert med stor suksess, og vil være viktig del av erfarings-

materialet. 

 

Prioriteringer 2022  

Det vil jobbes parallelt med alle oppgaver, men i NFVBs strategiske arbeid må det prioriteres, og for inneværende år er det noen prosjekter som vil være i fokus:

→ Rekruttering til faget​

→ Fagbrev for hudpleie​

→ Svennebrev med fordypning

→ Autorisasjon av bedrifter​

 

 Alt arbeid i NFVB skjer som resultat av samspillet mellom organisasjonen og administrasjonen. NFVB har et aktivt og engasjert styre som har god kontakt med øvrige tillitsvalgte, laugene og engasjerte medlemmer. Det jobbes nå med å aktivisere et regionapparat som vil være en ekstra ressurs ut i hvert fylke.

Regionapparatet 

De nyoppnevnte regionansvarlige skal utføre aktiviteter som bidrar til ​å nå NFVBs mål om økt medlemsmasse, økt rekruttering til faget, økt kompetanse og positiv omdømmebygging for bransjen. ​ ​Regionene inndeles etter samme fylkesvise struktur som NHO.  NFVBs regionsansvarlige skal også etablere god relasjon og et tett samarbeid med NHO regionskontor og regionens laug. De vil også ha samhandling med opplæringskontor, yrkesopplæringsnemnder, skoler, medlemsbedrifter og relevante nøkkelpersoner. ​

 

NFVBs regionansvarlige utpekes av styret for to år av gangen. Nyoppnevning gjøres i første styremøte etter landsmøtet. De utpekes blant eiere eller ledere av salong/klinikk, og må ha kompetanse og et ekstra engasjement innenfor området man ansvaret for. Hver region jobber selvstendig, men i tett samarbeid med NFVB sentralt.

2022 har startet veldig godt. Mange av regionene er allerede godt i gang med koordineringsmøter og samhandlingsmøter med NHO regionalt. Landskonferansen vil også være en fin og viktig møte-arena for regionansvarlige og øvrige delegater.   


Artikkelen står også på trykk i NFVBs magasiner FRISØR og SALONG Hud & velvære nr. 1 2022.. 

 

 

Tilbake
ANNET INNHOLD