Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Arbeidsgivers plikt til å informere om ledige stillinger internt

Frisørbransjen opplever et stort rekrutteringsbehov og det er stor konkurranse om de dyktige frisørene som er tilgjengelig på arbeidsmarkedet. Når det oppstår behov for å ansette nye frisører, er det viktig å være klar over at enhver arbeidsgiver har en intern informasjonsplikt om ledige stillinger overfor sine arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven ("aml") § 14-1.   

I det følgende skal vi se på hva denne informasjonsplikten betyr for deg som arbeidsgiver, og hvordan plikten kan etterleves på en best mulig måte. 

Kort om formålet bak informasjonsplikten

Formålet med at alle ansatte skal få informasjon om ledige stillinger i virksomheten er at de gjennom dette gis mulighet til å søke andre stillinger. Dette er av særlig betydning for midlertidige ansatte eller innleide som ønsker seg faste stillinger eller deltidsansatte som ønsker større stillingsbrøk.

Informasjonsplikten etter aml. § 14-1 kan på denne måten være en forutsetning for at ansatte skal kunne ivareta andre rettigheter de potensielt har etter arbeidsmiljøloven, for eksempel deltidsansattes fortrinnsrett etter aml. § 14-3.

 

Hva innebærer informasjonsplikten etter aml. § 14-1 for deg som arbeidsgiver?  

Hva skal det informeres om?

Det skal etter bestemmelsen informeres om "ledige stillinger" i virksomheten. Dette betyr alle ledige stillinger - både faste og midlertidige (hel- og deltid).

Det er informasjon om ledige stillinger i "virksomheten" som arbeidstakerne skal ha informasjon om. Virksomhet betyr det juridiske subjektet som er arbeidsgiver. Det mest praktiske eksemplet er at ledige stillinger i samme aksjeselskap (AS) skal meddeles arbeidstakerne. Dette innebærer i praksis at arbeidsgiver må informere arbeidstakerne i salongen/avdelingen i Bergen om en utlyst stilling i Oslo.   

Merk at informasjonsplikten ikke gjelder på tvers av selskap/rettssubjekt innad i et konsern. Av den grunn plikter ikke arbeidsgiver å informere sine arbeidstakere om ledige stillinger i konsernets søster- og datterselskap.

 

Informasjonskanalen – hvor skal informasjon meddeles arbeidstakerne?

Det er ikke mulig å lese direkte ut av aml. § 14-1 hvordan arbeidsgiver skal informere om ledige stillinger eller hvor omfattende informasjonen må være. Dette har derimot blitt presisert i bestemmelsens forarbeider[1].

Det sentrale er at arbeidsgiver bruker den informasjonskanalen som er naturlig for å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle de ansatte i virksomheten. Dette kan f.eks være gjennom (i) en felles e-post, (ii) på intranett og/eller (iii) ved oppslag i salongen. For å sikre dokumentasjon anbefaler vi at informasjonen om ledige stillinger alltid gis skriftlig. Arbeidsgiver bør ha et fast system for slike interne utlysninger.

  

Hvem er arbeidsgiver forpliktet til å informere?

Arbeidsmiljøloven § 14-1 pålegger arbeidsgiver en informasjonsplikt overfor alle arbeidstakere i virksomheten - også de som allerede har en fast ansettelse. Dette omfatter også ansatte som ikke er til stede på arbeidsplassen, for eksempel ansatte i permisjon eller som er sykemeldte. Informasjonsplikten innebærer ikke at det skal gis informasjon individuelt til hver enkelt ansatt, og det må derfor forventes en viss egenaktivitet fra den enkelte arbeidstaker for å oppsøke denne typen informasjon.

Innleid arbeidstaker skal informeres på tilsvarende måte som arbeidsgivers egne ansatte.

 

Hva skjer dersom arbeidsgiver unnlater å informere om ledige stillinger?
Informasjonsplikten innebærer kun en plikt til å meddele informasjon om ledige stillinger i virksomheten, og gir ingen ansatte fortrinnsrett til den ledige stillingen. En arbeidstaker som ikke har fått informasjon om en ledig stilling i virksomheten, kan derfor ikke med grunnlag i § 14-1 reise sak mot arbeidsgiver om krav på den utlyste stillingen eller erstatning for økonomisk tap. Brudd på informasjonsplikten etter aml. § 14-1 kan derimot innebære at arbeidsgiver overser internt fortrinnsberettigede, slik at brudd på fortrinnsretten i forlengelsen av dette kan innebære søksmål med dom for ansettelse og/eller erstatning etter aml. § 14-4.

Videre kan brudd på informasjonsplikten også i ytterste konsekvens medføre straff etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 19, selv om dette skal veldig mye til.

På denne bakgrunn er det viktig at arbeidsgiver alltid informerer ansatte/innleide internt om ledige stillinger i virksomheten.


[1] Ot.prp.nr. 64 (2001-2002) s. 4


Les også: Annonsering av ledig stilling på nfvb.no

Tilbake
ANNET INNHOLD