NFVB skal bygge ut sine regionale nettverk. Illustrasjon: Kirell design
NFVB skal bygge ut sine regionale nettverk. Illustrasjon: Kirell design

Mange muligheter i et fantastisk fellesskap

  - Vi skal bygge en enda mer kraftfull organisasjon i alle regioner. Arbeidet er godt i gang, forteller NFVBs programsjef Vibeke Scheele Moe. 

Når NFVB setter organisasjonsutvikling øverst på agendaen så er det med en tydelig plan, bygget på forbundets grunnmur og stødige pilarer, det vil si formålsparagrafen i vedtektene og strategien medlemmene selv har vedtatt.

 - Etter landsmøtet har det nye styret oppnevnt bredt sammensatte arbeidsgrupper med engasjerte ressurspersoner fra medlemsbedriftene. Arbeidet med å vitalisere NFVB ut i alle regioner koordineres av administrasjonen, men det er medlemmene selv som er den viktige kraften i organisasjonen, sier Vibeke.

Et sterkt fellesskapet i et vitalt bransjeforbund. Planer og prosjekter er ikke noe uten engasjerte og levende mennesker.  Foto: Shutterstock 

Fremdriftsplan og milepæler

Vibeke kan fortelle at det jobbes etter en ambisiøs tidsplan. I en hektisk periode frem mot nyttår skal arbeidsgruppene utarbeide konkrete innspill, direktør og president vil besøke flere av de store laugene, og det vil etableres et nytt regionapparat med dedikerte ansvarspersoner. 

 - Ambisjonen er at hver region vil få en ansvarlig person innen våre tre pilarer, med en hovedansvarlig/koordinator. Fra 1.1. 2022 skal vi være operative, med personer, mandat og oppgaver. Rekrutteringen av regionansvarlige starter i oktober, og vi planlegger for fysisk samling og kunnskapsutveksling i november/desember.

Skal lære av hverandre

Det er mye kunnskap og kompetanse innenfor NFVBs organisasjon. Utveksling av erfaringer er en viktig del av kunnskapsbyggingen i alle deler av forbundet.

 - Organisasjonsutvikling er et kontinuerlig arbeid. Vi skal få frem «Best practice» og inspirere hverandre med gode og virkningsfulle resultater. Vi skal knytte tettere bånd, både innenfor NFVBs apparat, og mot NHOs regionkontor. Det sterke fellesskapet skaper mange muligheter. Medlemmene skal oppleve en enda tydeligere nytteverdi, med større påvirkning og nære kommunikasjonslinjer.

NFVBs programsjef Vibeke Scheele Moe leder prosjektet som skal gi innspill til det praktiske arbeidet ut i regionene.  Foto: Natalia Pipkina

Verktøykasse for praktisk arbeid

NFVBs regionkontakter og ulike utvalg og arbeidsgrupper vil bruke Teams som felles kommunikasjonsplattform. Der lages det en egen verktøykasse der man enklest mulig skal finne det man trenger for å utføre konkrete oppgaver, regionalt og lokalt.

 - En forutsetning for å lykkes er at vi er tydelige og oversiktlige i all kommunikasjon. Det skal være lett å finne rett verktøy til rett arbeidsprosess. Viktig er selvfølgelig også at man enkelt «finner hverandre» i organisasjonen. Det er som sagt den samlede kraften som gjør oss til en slagkraftig bransjeforening, poengterer Vibeke.

Stein på stein

I den strategiperioden (2017-2025) NFVB nå er midt inne i har det vært igangsatt en rekke prosjekter, med arbeid som regionene vil kunne dra nytte av. 

 - Mange har vært involvert på ulike plan, og vi ønsker å forankre alt arbeid dypt ned i organisasjonen. NFVB har omfattende oppgaver, og alt vi gjør må ses i sammenheng og koordineres. Alle skal se og oppleve at dette har betydning for helheten. Strategiprosjektene som har vært iverksatt frem til nå skal være et fundament for fremtidig forbundsarbeid. Dette vil også være en del av verktøykassen til regionapparatet. 

Kommunikasjon

Medlemmenes stemme skal bli hørt, det er en forutsetning for NFVB som organisasjon. Vi har alt fra overordnede bransjeutfordringer til lokale problemstillinger.    

 - Gjennom koronaperioden har vi svært mange eksempler på hvor viktig det er at man bruker kraften som ligger i bransjeorganisasjonen NFVB. Vi mobiliserte politisk, fikk gjennomslag i media og alle ble kjent med bransjen vår på en ny måte.  Stolte yrkesutøvere og deres samfunnsbidrag ble satt i fokus. Denne lærdommen må vi ta vare på.  Vi skal være synlige, og et velfungerende regionsapparat er ekstremt betydningsfullt, fastslår Vibeke.  

En langsiktig plan. NFVBs strategiske plan som ble lagt frem i 2017 strekker seg til 2025. Den definerer langsiktige mål, mens man til hver landsmøteperiode velger et styre som har et overordnet ansvar for prioriteringer og veivalg underveis.  Etter landsmøtet i 2021 ble det satt opp flere arbeidsgrupper som skal jobbe med praktisk utforming av landsmøtebeslutningene. Fra 2022 starter NFVB iverksetting av de oppgavebeslutninger som man har gjort i gruppene.

Artikkelen står også på trykk i NFVBs magasiner FRISØR og SALONG Hud & velvære nr. 3 2021.
Du kan lese NFVBs magasiner digitalt HER.

Tilbake
ANNET INNHOLD