Du kan nå påvirke opplæringen i faget!

Utdanningsdirektoratet har nå lagt læreplanene for Vg2 og Vg3 ut på høring. Fram til 15. november kan alle som ønsker legge inn sin støtte eller gi innspill til endringer i høringsutkastet.  For at de endelige læreplanene skal være utformet for en framtidsrettet utdanning, og tilfredsstille næringslivets behov for kompetanse, er det svært viktig at dere benytter denne påvirkningsmuligheten.  

NFVB har hatt representanter med fra starten av arbeidet med utviklingen av læreplanene, men vi vil også svare på høringen. Det er like viktig å gi sin støtte i høringen, som å gi kommentarer til eventuelle endringer.

Næringslivets kompetansebehov

Før selve arbeidet med læreplanene tok til, utarbeidet Faglig råd en beskrivelse av blant annet sentralt innhold i fagene. Dette dokumentet var førende for det faglige innholdet som læreplangruppene utviklet.  

Deler av materiellet var på en åpen innspillrunde på et tidlig tidspunkt i prosessen. Etter dette har læreplangruppene jobbet, både med å få med det som er viktig for å opprettholde og utvikle faget, men også med å sikre at det faglige innholdet ble tatt vare på under blant annet «språkvask» og tilpasning til den nye sjangeren for læreplaner som Udir hadde bestemt. 

Det har vært en krevende prosess, og alle representantene i læreplangruppene har gjort en formidabel jobb på vegne av bransjene. Det har vært lagt ned et stort stykke arbeid for å få en læreplan som tilfredsstiller næringslivets behov for kompetanse for framtiden. 

Ny struktur for læreplanene

Alle læreplaner skal ha en overordnet del som inneholder tre tverrfaglige temaer. Dette er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som inngår i læreplanen, der de er en sentral del av kompetansen i faget. 

 

Tverrfaglige temaer:

1∙ Demokrati og medborgerskap

2∙ Bærekraftig utvikling

3∙ Folkehelse og livsmestring

 

I tillegg til dette har læreplanen fått en ny struktur.

Den inneholder nå disse delene:

1. Om faget

  ∙ Fagets relevans og sentrale verdier

  ∙ Kjerneelementer

  ∙ Tverrfaglige tema

  ∙ Grunnleggende ferdigheter

2.  Kompetansemål og vurdering

3.  Vurderingsordning

 

Når man leser læreplanen, skal man ikke kun se på kompetansemålene. Alle delene i læreplanen må sees samlet, slik at eleven/lærlingen får en helhetlig opplæring.

Gi tilbakemelding på høringen!

Høringen er lagt opp med spørsmål som skal svares på, men er det noe i teksten som er på høring man ikke får kommentert under ett av spørsmålene, må man finne et passende sted å legge dette inn. Det viktigste er å gi tilbakemeldinger. 

Er du godt fornøyd med det som ligger i utkastet i høringen, er det også viktig at du gir tilbakemelding på dette. 

Prosessen etter høringen

Når høringen er avsluttet får faglig råd og læreplangruppene innspillene til gjennomgang, og gjør vurderinger av behovet for justeringer. Endelige læreplaner vedtas våren 2021, og får virkning for Vg2 fra høsten 2021, og for Vg3 høsten 2022. Dette vil gi bedriftene god tid til å forberede seg for bruk av de nye læreplanene. 


Last ned høringen - og send inn din tilbakemelding

Høring nye læreplaner på yrkesfag – Vg2 og Vg3

Frisør ligger under fanen Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Hudpleie ligger under fanen Helse- og oppvekstfag

 

Tilbake
ANNET INNHOLD