Kontantstøtten er svært tiltrengt for en bransje som brått fikk lockdown 12. mars.
Kontantstøtten er svært tiltrengt for en bransje som brått fikk lockdown 12. mars.

Kompensasjonsordningen - nå kan du søke!

Litt forsinket åpnet søknadsportalen for «kontantstøtten» lørdag 18. april.  Der er det også veiledning og informasjon om ordningen.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-04-28T11:27:51.0000000Z

Kompensasjonsordningen forvaltes av Skatteetaten, som har satt opp egen nettside for dette: kompensasjonsordning.noPå den siden vil du finne alt om ordningen, regelverk, veiledning og søknadsskjema.  Det er også mulig å få svar på spørsmål fra fagfolk i Skatteetaten. 

Søknadsrutiner og behandling blir heldigital og automatisert. Det legges opp til behørig kryssjekk i søknadsbehandlingen, etterkontroll og eventuell regress/straffesanksjon. 
NFVBs medlemmer har fått informasjon/e-post med steg for steg fremgangsmåte for ordningen. Noen av våre medlemmer har også fått teste portalen, og så langt ser det ut til at dette skal bli både enkelt og effektivt.

Nedenfor følger en forberedende veiledning. Det vil altså være veiledning i søknadsportalen. 


Steg 1: Hvordan beregne omsetningsnedgangen for din virksomhet

Omsetningsfall skal beregnes ved å sammenligne omsetning i 2020 mot omsetning i 2019 for samme periode.  Dersom foretaket ikke var i drift i mars 2019, skal januar og februar 2020 brukes som sammenlignbar periode.  Også foretak som var i drift i mars 2019 skal kalibrere med gjennomsnittsomsetningen i januar og februar i år. Se https://kompensasjonsordning.no/omsetningsfall for detaljer om kalkylen. 

Omsetning av finansaktiva (aksjer og verdipapirer) skal ikke regnes med i omsetningen. 

 

Steg 2: Hvordan beregne faste uunngåelige kostnader for din virksomhet

Du legge inn faktiske tall fra 2020 for uunngåelige kostnader du har per måned.  Kostnadspostene finner du i næringsoppgaven. Om du ikke har tallene tilgjengelig, kan du benytte tilsvarende post fra 2019.  Det vil ligge en veileder i portalen som vil forklare dette.
Følgende poster i næringsoppgaven kan helt eller delvis defineres som uunngåelig faste:

6300  Leie lokale

6340  Lys, varme

6395  Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.

6400  Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.

6700  Fremmed tjeneste (regnskap, rådgivning o.l.)

6995  Elektronisk kommunikasjon, porto mv.

7040  Forsikring og avgifter på transportmidler

7490  Kontingenter

7500  Forsikringspremie

8050  Renteinntekt*

8150  Rentekostnad*

*Netto av post 8050 og post 8150 kan defineres som unngåelig fast kostnad.

Du må foreta en vurdering av om det er hele, eller bare deler av kostnadene knyttet til de aktuelle postene i næringsoppgaven som er uunngåelig faste. Her er det viktig å gjøre en konkret vurdering av hver kostnadspost. Bruk beste estimat og vurder skjønnsmessig etter beste evne. Man kan legge til grunn at kostnadene du har med minimumsdrift i løpet av pågående koronakrisen i sin helhet kan defineres som uunngåelig faste for hver av postene som gjengitt over.

Enkelte bedrifter har bokført franchiseavgift (som i realiteten er betaling for husleie og forretningsførsel) på andre poster i næringsoppgaven. Vår anbefaling er at du reposterer disse til de riktige kontoene i næringsoppgaven slik at du får med deg alle relevante kostnader som er uunngåelig faste.

Merk: Det er en viss fare for at det vil ta lenger tid å få kompensasjon utbetalt dersom du flytter mange kostnader fra andre poster i næringsoppgaven til de som er gjengitt i tabellen. Dette henger sammen med at det skal foretas en automatisk kontroll av opplysningene før utbetaling finner sted. Ved stort avvik i kostnadene per post i næringsoppgaven kan den automatiserte kontrollen medføre at det må foretas manuell kontroll av din søknad.

 

Steg 3: Hvordan beregne kompensasjonsbeløpet for din bedrift

Steg 1 og steg 2 har gitt deg informasjonen du trenger for å beregne kompensasjonsbeløpet til din bedrift.

Du beregner enkelt ut hvor mye kompensasjon du har krav på ved å bruke følgende formel:

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent x (uunngåelig faste kostnader – egenandel) x justeringsfaktor

Omsetningsfall

Se steg 1

Uunngåelige faste kostnader:

Se poster i steg 2

Egenandel

For bedrifter som er stengt av staten (frisører o.l.) kr  0,-

For øvrige bedrifter: kr 10 000,- (Beløp er per måned)  

Justeringsfaktor

For bedrifter som er stengt av staten: 0,9

For øvrige bedrifter: 0,8


Eksempel
Salong Eksempel AS har hatt et omsetningsfall på 50 prosent i mars.

De uunngåelig faste kostnadene ser slik ut:

Post

 Forklaringstekst

Kostnad for mars

6300

 Leie lokale

22 000,-

6340

 Lys, varme

7 500,-

6395

 Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.

6 000,-

6400

 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.

1 500,-

6700

 Fremmed tjeneste (regnskap, o.l.)

4. 500,-

6995

 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.

2 500,-

7040

 Forsikring og avgifter på transportmidler

1 800,-

7490

 Kontingenter

1 000,-

7500

 Forsikringspremie

1 300,-

8050

 Renteinntekt*

75,-

8150

 Rentekostnad*

90,-

 

Sum uunngåelig fast kostnad

48 190,-

Kompensasjon for mars: 0,5 x (48 190,-) x 0,9 = 21.685,50

Salong Eksempel AS foretar tilsvarende beregning for april og mai, da vil omsetningsfallet være tilnærmet 100 % i april og forhåpentligvis mindre i mai.

Merk: Dersom din beregnede kompensasjon beregnes til 5.000,- eller mindre, foretas det ikke utbetaling av kompensasjonsbeløpet.

Øvrig informasjon om ordningen

Finansdepartementet skriver følgende om kryssjekk og kontroll:

Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.

I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen vil det blir utført kontroller i ettertid for å avdekke juks og svindel. Søkeren må også kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig.


Skatteetaten har som mål at søknader som gjøres de første dagene skal bety penger på konto allerede i april. 

Se også Skatteetatens informasjonsside om kompensasjonsordningen 

- Kompensasjonsordningen vil gi hjelp til de som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet og bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen. Dette er viktig for å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser, sånn at folk fortsatt har en jobb og gå til når vi skal ta hverdagen tilbake, sa finansminister Jan Tore Sanner da ordningen ble lansert.

Tilbake
ANNET INNHOLD