Kilde: Colorbox
Kilde: Colorbox

Kan frisør- og velværesalongene ha søndagsåpent?

Vi får mange spørsmål om dette, og diskusjonene går friskt på internett. Som sedvanlig innenfor jussens verden finnes det ikke noe klart fasitsvar. Videre må vi minne om at selv om noe er lov, er det ikke sikkert det er lurt!

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2020-04-24T17:13:33.0000000Z

Søndagsåpent reiser to spørsmål: for det første – kan salongene ha åpent på søndag? Og for det annet; Kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker jobber på søndag?

Våre advokater svarer: 

Til det første spørsmålet – kan salongene ha søndagsåpent?  Dette reguleres av lov om helligdager og helligdagsfred.  I henhold til denne skal "faste utsalgssteder" ha stengt på søndager. Spørsmålet er om frisører mv. er slike "faste utsalgssteder" som skal holdes stengt.  Vi mener at mye taler for at vår bransje ikke er et fast utsalgssted fordi frisørarbeid er en tjenesteytelse, og anser dermed ikke denne loven til hinder for søndagsåpent.


Selv om salongene kan holdes åpne, må jo noen eventuelt også jobbe der. Med hensyn til ansatte frisører er dette regulert av arbeidsmiljøloven.  I henhold til arbeidsmiljøloven er søndagsarbeid som utgangspunkt forbudt med mindre "arbeidets art gjør det nødvendig". Tidligere hadde loven en opplisting av hva som konkret ble ansett som nødvendig arbeid. Her var frisører mv. ikke nevnt. Denne listen vil nok være veiledende, men her må man nok også se hen til samfunnsutviklingen samt den spesielle situasjonen vi står i. Mange opplever store restanser og klarer ikke å ta unna kunder i løpet av den ordinære åpningstiden, også fordi det er restriksjoner på hvordan det kan drives fremover av smittevernhensyn.
Vi mener derfor at søndagsarbeid i en del tilfeller kan anses å være "nødvendig" i bransjen for en kort periode fremover. Imidlertid er vi kjent med at mange mener det motsatte, for eksempel Fagforbundet. Dersom noen velger å holde søndagsåpent, er det grunn til å tro at det kan medføre negativ publisitet, hvilket også er et forhold den enkelte bedrift bør gjøre en vurdering på om er hensiktsmessig.

Søndagsarbeid skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes. Bedrifter uten formelt tillitsvalgte bør drøfte med annen representant for arbeidstakerne, f eks verneombud.


Bedrifter bundet av tariffavtale har en utvidet adgang til søndagsarbeid. Tillitsvalgte kan på vegne av de ansatte inngå skriftlig avtale om søndagsarbeid dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det. For bedrifter bundet av Frisøroverenskomsten kreves det at søndagsarbeidet er frivillig.

Dette bør også bedrifter uten tariffavtale vurdere.


Begrensningene på søndagsarbeid gjelder ikke for ansatte i ledende stilling. Daglig leder kan for eksempel jobbe søndag uten begrensningene over. Det samme gjelder eier av et enkeltpersonsforetak.

Det samme kan arbeidstakere som tilhører en annen religion enn Den norske kirke. Her kan arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig inngå avtale om at vedkommende arbeidstaker jobber søndag mot tilsvarende fri andre dager som er helligdager i henhold til vedkommende arbeidstakers religion.


Husk at det også er begrensninger på hvor mange søndager som kan jobbes og at retten til daglig og ukentlig hviletid også setter noen begrensninger. Det er for eksempel ikke greit å jobbe hver dag hele uken. For mer informasjon om dette anbefaler vi å slå opp på https://arbinn.nho.no/

Tilbake
ANNET INNHOLD