NFVB STRATEGIPROGRAM
NFVB STRATEGIPROGRAM

Oppsummering fra Landskonferansens workshop/gruppediskusjoner

NFVB Strategiprogram bygger på tre strategiske hovedpilarer, og hvert prosjekt er knyttet opp mot en eller flere av pilarene:
Utdanning og kompetanse
Verving og medlemspleie
Omdømmebygging

Lørdagens arbeidsøkt med innspill og diskusjon om konkrete tema for åtte av strategiprosjektene ble organisert rundt runde bord, der styremedlem/prosjekteier var ansvarlig «vert» på det enkelte bord.  Verten hadde 2-3 konkrete spørsmål som var utgangspunkt for diskusjon og innspill. Deltagerne noterte stikkord med synspunkt og innspill på «gule lapper» under diskusjonene. Lappene ble liggende igjen på hvert bord som videre dokumentasjon til neste gruppe. Etter en økt på ett bord flyttet gruppen seg videre til neste bord. På denne måten fikk hver enkelt diskutert flere tema. Workshop/gruppediskusjon ble avsluttet med en kort oppsummering i plenum fra hver ansvarlig vert for hvert av bord. Videre har vi i etterkant oppsummert alle innspill og kommentarer som er notert på lappene som lå på hvert bord. Prosjektene bruker dette som grunnlag og innspill i det videre arbeidet.

Arbeidet fortsetter

Vi takker for stort engasjement og mange gode innspill.  Mange av temaene er omfattende og vil ta noe tid, mens andre tema vil kunne levere raskere. Prosjektene vil underveis i arbeidet benytte referansegrupper og arrangere workshop for å sikre et bredt grunnlag i arbeidet. Har du spørsmål eller har innspill til noen av prosjektene ta gjerne kontakt med programansvarlig – Vibeke.scheele.moe@nfvb.no

Store deler av landskonferansen var workshop/gruppearbeid med tema fra NFVB Strategiprogram. Det var mye begeistring og et stort engasjement i diskusjonene.

 

Utdanning og kompetanse

SVENNEBREV MED FORDYPNING

Her ble det diskutert om hva som er viktig å vektlegge ved utvikling av fordypning, samt hvilke behov bransjen vil ha i fremtiden. Det er stor enighet om at basis/grunnutdanningen er viktig og må ligge i bunn. Videre kom det klart frem at mange opplever at det er blitt mindre fokus på maskuline former og teknikker, og at det er viktig å styrke dette fremover. Annet som kom frem var blant annet mer yrkesretting, kommunikasjon og kundedialog. Svenneprøver og prøvenemnder var også tema som ble godt diskutert. Prosjektet har dette som aktivitet i sine planer og tar med seg nyttige innspill videre i dette arbeidet.


KONKURRANSE SOM REKRUTTERINGSARENA 

Vi skal definere og etablere et konkurranseprogram bygget opp av nasjonale konkurranser, som gir videre kvalifisering til internasjonale konkurranser. Bygge gode utstillingsvindu for faget gjennom konkurransearenaene. Gjennom workshop/gruppediskusjon fikk vi be­­kreftet at konkurranse er med å bygge positivt omdømme, i tillegg blir den enkelte som konkurrerer en bedre frisør gjennom mye trening. Konkurransefrisering må komme sterkere inn allerede fra VG1, og gjerne bruke konkurranser i rekruttering allerede fra 10. klasse. Videre har vi mange nyttige innspill i videre arbeid med utvikling av konkurranseprogram og viktige rekrutteringsarenaer.


KOMPETANSEBYGGING FOR MEDLEMMER

Det nedsatte prosjektet skal definere og utvikle et program for kompetansebygging i bransjen. Identifisere behov og etablere en modulbasert høyere utdanning gjennom Fagskole/Høyskole. Det er viktig å få innspill på behov, samt hvor mye arbeid og tid den enkelte er villig til å legge ned for egen videreutvikling og kompetansehevning.  Det er et bredt spekter av behov, men det som var gjentagende var at det er behov for generell lederutvikling, økonomistyring, personalledelse, lover & regler og markedskompetanse.  Det ble diskutert og notert mange nyttige innspill på ulike måter å gjennomføre kompetanseutvikling som vi skal jobbe videre med.


FAGBREV HUDPLEIE 

Hudpleierne har i dag ikke fagbrev på linje med andre yrkesfag, som blant annet frisørfaget. Et fagbrev forteller godt om kunnskap og kompetanse, og er et av bransjens fremste ønsker. Det vil gi økt oppmerksomhet og status. NFVB har deltager med i utvikling av læreplaner, og prosjektet vil jobbe tett med dette arbeidet.

På landskonferansen ble det diskutert innhold i et fagbrev, samt viktigheten av å få dette på plass. Det er et krevende arbeid som tar tid.  Det er viktig for oss å få god innsikt gjennom dokumentasjon, samt innspill fra bransjen underveis i prosessen. Prosjektet vil benytte referansegrupper og invitere til workshop for å få en god bredde og innspill fra bransjen.

Verving og medlemspleie

Det er etablert et prosjekt som ser på medlemsfordeler, samt tilpasse kontingentmodell. Det jobbes blant annet med modell med mikromedlemsskap som ivaretar de minste bedriftene og de uten ansatte (ENK). Det ble i gruppene «Medlemsverving og medlemspleie» samt «Fremtidens medlemsfordeler» diskutert både hvordan få inn nye medlemmer og hva som er viktig å synliggjøre av fordeler for medlemmene. Her kom det klare innspill på at NFVB må i mye større grad bruke sosiale medier, filmer og gode historier.  Vi har mange gode medlemsfordeler, hvor blant annet advokathjelp trekkes frem som meget viktig sammen med forsikring og gode møteplasser. I tillegg er det viktig å få frem de politiske budskap­ene og hva NFVB jobber med.  Dette må synliggjøres på en enkel måte. NFVB er viktig for utvikling av bransjen gjennom politisk påvirkning og arbeid.  Synliggjøring av fordeler og politisk arbeid, kommunikasjon og aktiv bruk av sosiale medier er viktige innspill som må utvikles. Laugene og medlemmenes har også en viktig rolle med å fremsnakke NFVB og dele positive budskap.

Omdømmebygging

AUTORISASJON AV BEDRIFTER

Her ble det diskutert hva en autorisasjon vil bety for bransjen (eier, medarbeider og kunde), samt hvilke krav som skal stilles for å bli autorisert.  En autorisasjon av bedriftene vil sikre kompetanseheving og øke bransjens omdømme og status. Kvalitetskravene som stilles for en autorisasjon må dokumenteres. Det er i dag krav til bedriftene og prosjektet jobber videre med hvordan dette kan dokumenteres og følges opp som en del av en autorisasjonsordning. Her må vi samarbeide med tilsynsmyndighetene.  Risikohjelpen.no er et nyttig verktøy som er utarbeidet av Arbeidstilsynet i samarbeid med NFVB og Fagforbundet/Frisørenes fagforening for å forenkle og bedre HMS-arbeidet. Verktøyet har vært prøvd ut i Trondheim og vi avventer rapport for videre utrulling. Alle kan imidlertid selv gå inn på risikohjelpen.no og teste ut verktøyet.


INTEGRERING STARTER I BEDRIFT

Her ble det diskutert hva vi kan oppnå med å bidra i integreringsdugnaden. Vi har behov for rekruttering til bransjen og har gode tradisjoner for å være opplæringsbedrifter. NAV og fylkeskommun­ene har i dag ulike økonomiske ordninger for å få flere ut i arbeid.  Vår bransje har erfaring med at mange av midlene blir brukt på måter som er lite bærekraftig, og som er med på å svekkes fagets omdømme og status. Gjennom gruppediskusjoner kom det frem ulike utfordring­er med å ta på seg et slik ansvar. Videre var tilbakemeld­ing fra gruppe­oppgaven at det er en positiv innstilling til en dugnad i bransjen. Det forutsetter at det tilrettelegges på en god måte.  Her er det kommet mange gode forslag til ulike ordninger for støtte utover det økonomiske som vil være viktig for å kunne ta på seg et ansvar som integreringsbedrift. Prosjektet tar med seg innspillene i det videre arbeidet.

 

 

 

 

 

Tilbake
ANNET INNHOLD