NFVB jobber for gode og trygge arbeidsforhold.  NFVBs medlemmer kan få råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål gratis på juridisk vakttelefon 47 68 73 84.
NFVB jobber for gode og trygge arbeidsforhold. NFVBs medlemmer kan få råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål gratis på juridisk vakttelefon 47 68 73 84.

Lærebedrift: Dette må du vite om lærlinger

Det er mange spørsmål knyttet til gjennomføring av en lærekontrakt. Her har vi samlet noen av dem, og gir samtidig svarene.

Kan lærlingen arbeide alene i salongen?

Lærebedriften skal ha en eller flere faglige ledere som har ansvaret for opplæringen. I bedriften skal faglig leder eller en annen instruktør stå for opplæringen. Det betyr at lærlingen i utgangspunktet ikke skal stå alene i arbeid, og arbeidet må ikke planlegges slik at lærlingen står alene. Dersom det skjer en uforutsett situasjon, for eksempel at en arbeidstaker blir syk, vil det kunne medføre at en lærling blir alene på jobb. Det er i disse tilfeller viktig at alenetiden blir så kort som mulig.

Har lærlingen krav på overtidsbetaling?

Ja, lærlinger har krav på overtidsbetaling på linje med ordinære arbeidstakere. Det vil normalt også fremkomme i arbeidsavtalen. 

Gjennomføring av opplæringen skal skje i den ordinære arbeidstiden. Bruk av overtid skal derfor begrenses til et minimum.

Kan arbeidsavtalen sies opp uten at lærekontrakten er avsluttet?

Nei, det er ikke anledning til å avslutte arbeidsavtalen, uten at også lærekontrakten er opphørt. Det er fylkeskommunen som beslutter om vilkårene for heving av lærekontrakten er til stede. Dersom lærekontrakten heves, faller den midlertidige arbeidsavtalen som er knyttet til lærekontrakten også bort. Dette følger av Opplæringslova § 4-2. Det er viktig at lærlingen ikke fortsetter å arbeide i lærebedriften etter at lærekontrakten og den midlertidige arbeidsavtalen er opphørt. Fortsetter lærlingen å arbeide uten at det er en arbeidsavtale mellom partene, kan lærlingen hevde seg fast ansatt i bedriften.

Lærlinger har krav på overtidsbetaling på linje med ordinære arbeidstakere.

Plikter lærebedriften å forlenge lærekontrakten?

Nei, det er frivillig for lærebedriften om den vil forlenge lærekontrakten og tilhørende arbeidsavtale. Dette gjelder uavhengig av grunnen til at opplæringen ikke er fullført ved lærekontraktens utløp. Skulle lærlingen og bedriften bli enige om å forlenge lærekontrakten, må det inngås ny midlertidig ansettelsesavtale tilsvarende forlengelsen av lærekontrakten. Det er viktig at denne nye forlengelsesavtalen undertegnes før læretiden utløper.

Hva når svenneprøven er bestått før læretidens utløp?

Lærling som består fag-/svenneprøven før læretidens utløp er fortsatt bundet av lærekontrakten til den utløper. Lærlingen er forpliktet til å fullføre læreplanen og kan kun helt unntaksvis si opp stillingen i bedriften før utløp.

Skal lærlingen være omfattet av bedriftens yrkesskadeforsikring?

Ja, lærebedriften tegner yrkesskadeforsikring for lærlingen.

 

Tilbake
ANNET INNHOLD