Med lidenskap for faget!

NFVBs strategi 2017 - 2025: Håndverk og skaperkraft, kompetanse og faglighet, status og yrkesstolthet!

NFVBs Landsmøte har vedtatt en ny strategi for forbundet som gir rammer og retning for tiden helt frem til 2025. Strategien bygger på oppdatert innsikt om markedet, forbrukerne, rammebetingelsene og konkurransen. Strategien er ambisiøs. Den er konkret og krevende. Men den lar seg gjennomføre dersom alle parter drar lasset sammen!

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2017-11-06T08:05:48.0000000+00:00

Strategien har tre hovedpilarer; Utdanning og kompetanse, medlemskap og medlemsservice og omdømmebygging. Vi skal ta for oss hver pilar og hva vi gjør med dem i kommende artikler. Her er først litt info om de bakenforliggende årsakene til valgene våre:

Endrede konkurransevilkår:

Dagens marked er et helt annet enn for fem år siden. Eller for to år siden. Det er forskjellig fra januar i år! Vi kan nevne en faktor som «delingsøkonomien»; Opprettelsen av «børser» på digitale plattformer der produkter og tjenester megles til forbrukere på jakt etter akkurat den rette tjenesten for den beste prisen.

I dag er dette kommet ganske tungt inn i frisør- og velværebransjen gjennom såkalt åpne «ledig time»-plattformer, og vi vet at det ligger mulighet for stor profitt for den som tar eierskap til den største børsen, og deretter begynner å ta en cut av omsetningen. Vi kan og skal ikke sloss mot delingsøkonomien, men vi kan sloss mot det den gjør i forhold til konkurransevridning og maktbalanse,- et svært viktig mål for NFVB fremover. 

Frisør- og velværebransjen er til dels overetablert, særlig i de store byene. Vi ser en utvikling der konkurransen etter hvert preges av konsepter som bygger på omgåelse av de rammer og regler den øvrige bransjen må forholde seg til. Det skal vi sloss mot, -vi ønsker sunn konkurranse velkommen, men vi skal ha transparente og rettferdige rammer for alle aktører!

Vi ser også bransjeglidninger, der for eksempel den medisinske delen av velværesiden spiser seg inn på den etablerte bransjen og tilbyr tjenester som tilsynelatende er noe annet,- men som i praksis kun er forskjellig på overflaten. NFVB kan ikke akseptere at deler av velværebransjen er momsfritatt mens andre deler ikke er det, så lenge leveransen til kunden de facto er den samme. 

Dette er eksempler på endinger i grunnlaget for bransjen. Og det eneste vi vet om fremtiden er at det kommer til å komme nye slike endinger, vi vet ikke hvilke men vi vet at de kommer! Da må vi ha en strategi som er dynamisk nok til å ta inn endingene og møte dem, og vi må ha tilgang på fersk innsikt om driverne på markedet og næringens rammebetingelser,- kontinuerlig!

Rekruttering

Rekruttering er en utfordring. Vi trenger flere fagfolk! Men vi trenger de rette fagfolkene. Det er ikke godt nok at klasserommene fylles opp, de må fylles av talenter som ønsker å jobbe i fagene våre og som har ambisjoner om å bli der. Da er ikke dagens rekrutteringspolitikk god nok.

Vi må også spørre oss om hvorfor vi får så få gutter inn i fagene? Mange av de aller beste fagutøverne på verdensbasis er menn, hvorfor er det da ikke fulle klasser med gutter på frisørlinjene landet rundt? Og vi må spørre oss hvordan vi skal få bukt med «rettighets-generasjonen» på en måte som gjør at de unge blir motivert og selv tar ansvar for å bli gode, gjøre karriere og ha en livslang utvikling i faget!

Fagkompetanse

Alfa og omega i alt vi er og alt vi skal gjøre er kompetanse og faglighet! Vi er godt utdannede håndverkere som vet å utføre faget på en forsvarlig, profesjonell måte. Men vi må i tillegg sørge for at fagene matches med merkantile, psykososiale og ledelsesfag slik at fagarbeiderne kan drive gode og lønnsomme bedrifter som bidrar til storsamfunnet. 

Vi må sørge for at håndverket utvikles til å ta inn i seg nye disipliner og løsninger, mens den basale kunnskapen om hud og hår videreføres. Vi må utvikle fagene til å speile morgendagens behov. Blant annet ser vi at fagutdannelsen i dag ikke tar inn i seg herrefaget på en tilstrekkelig god måte. Kanskje mister vi også mange unge gutte-talenter fordi våre fagutdannelser er for "feminine"? Vi må modernisere fagene gjennom læreplaner og utdanningsløp og vi må sørge for at de rette talentene får påfyll, utvikling og muligheter innad i faget og innad i bransjen.

Statusbygging

Håndverksfagene er grunnmuren i all samfunnsoppbygging. Uten håndverkerne ingen verktøy, ingen elektrisitet, ingen vannsystem, ingen transportmidler, ingen strøm. Og ingen velvære eller skjønnhet, pleie eller nytelse. Det er det siste vi som frisører og hudpleiere leverer. Maslows behovshierarki sier at det er etter de basale behovene er dekket, magen er full og arverekken ordnet at nytelse og velvære dukker opp. Våre fag er altså på toppen av pyramiden! Uten den, blir pyramiden et trapes, en flatere tilværelse uten mulighet for å nå toppen!

Men vi er mer enn det; Våre bransjer er hjørnesteinen i mangt et lokalsamfunn, vi bidrar ved å ivareta unge mennesker som enkelte ganger ikke helt kjenner sin egen vei. Vi har utallige samtaler som letter, forklarer og løser alt fra hverdagsutfordringer til større psykiske utfordringer, vi tar på mennesker hver eneste dag og er for mange et svært kjærkomment møte med medmenneskelighet. Ingen gruer seg til å dra til våre bedrifter, alle gleder seg! Vi betyr mye for folk flest, og det skal vi ikke undervurdere.

Men, en omdømmeundersøkelse i frisørbransjen fra i år, der vi spurte tre målgrupper (frisørene, publikum og prinsipalene) et helt batteri med spørsmål om omdømmet vårt, var svaret ganske tydelig; Publikum og prinsipaler har et bedre inntrykk av frisøryrket enn frisørene selv! Våre kunder opplever at fagligheten, seriøsiteten, arbeidsforholdene og statusen er langt høyere enn vi gjør internt i bransjen.

Vi har altså lav selvtillit på egen betydning og fagets status. Hvorfor det? Er det fordi vi er et typisk kvinneyrke? Er det fordi vi ser frisører uten fagkompetanse etablere seg og ta marked fra oss? Er det fordi aktørene som omgår rammene vinner terreng og heies frem av publikum, mens de som lojalt overholder lover, regler og bransjestandarder fremstår som lite fremoverlent? Har vi manglende oversikt over eget samfunnsbidrag? Vi er kreative yrker, er ikke det bra nok for våre egne?

Her behøves en strategi som bygger og ivaretar yrkesstoltheten vår!

NFVBs rolle og mandat

Forbundets rolle er også viktig å definere i lys av dagens og morgendagens virkelighet for medlemsbedriftene. Vi opplever at mange nye, og gjerne unge, frisør- og velværebedrifter ikke ser behovet for, eller nytten av, et organisert arbeidsliv. Iallfall mener mange ikke at de selv skal være medlemmer og ta aktivt del av dette. Forbundet har helt tydelig en jobb å gjøre med å fortelle om fordeler ved medlemskap og resultater av jobben vi gjør, slik at motivasjonen for medlemskap kommer tilbake. Vi må tydeliggjøre, samt ha en strategi der vi aktivt og offentlig skiller på medlemmer og ikke-medlemmer.

Tilbake
ANNET INNHOLD